Evanjelická spojená škola začala svoju činnosť ako Evanjelická základná škola v septembri 2004 s jednou triedou a 25 žiakmi. Dnes je jednou z najkvalitnejších a najžiadanejších škôl v regióne Turiec. Školu tvoria tri organizačné zložky: materská škola, základná škola a bilingválne gymnázium, ktoré spolu navštevuje vyše 700 žiakov. Vo výučbe kladie dôraz na výchovu v kresťanskom duchu, nadštandardnú výučbu anglického jazyka už od prvého ročníka základnej školy a vedenie žiakov k prosociálnemu správaniu a občianskej angažovanosti. Jedinečnosťou školy je dlhodobo vytváranie a skvalitňovanie podmienok pre celostný rast žiakov v duchu motta školy „Aby v pravde a láske rástli v Kristovi v každom smere.“

Web: http://essmt.sk/