Základná škola Jozefa Cígera Hronského v Šali bola otvorená ako 5. mestská škola v roku 1984. Od roku 1986 sa profiluje na vyučovanie cudzích jazykov, najmä anglického jazyka a nemeckého jazyka, od roku 2022/2023 sa bude v škole vyučovať aj  španielsky jazyk.  Od školského roku 2000/2001 sa v škole realizuje v samostatných triedach vzdelávanie  žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v programe APROGEN. Edukačný proces stojí na humanistických princípoch, aktívnych a zážitkových formách učenia sa, tvorivom myslení a vzájomnom rešpektovaní. 

Našou víziou je byť modernou  školou, ktorá pomáha žiakom rozvíjať ich potenciál a pripravuje ich na  reálny život v 21. storočí s ohľadom na ich individuálne potreby a potreby spoločnosti, v ktorej budú žiť. Našim cieľom je byť školou kvalitnou a otvorenou, kde sa žiak učí ako sa učiť, ako premýšľať, ako sa raz stať manažérom vlastnej  plnohodnotnej budúcnosti. Súčasťou  vízie je vytvoriť modernú humánnu a tvorivú školu, ktorá poskytuje kvalitné podmienky pre vzdelávanie a výchovu tak, aby každý žiak, s ohľadom na jeho rozumové, povahové a fyzické možnosti, mohol rozvíjať svoje zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre svoje ďalšie vzdelávanie a život. 

Cieľom je vychovávať žiakov, ktorí dokážu slušne vyjadriť a zdôvodniť svoje názory, uplatňovať svoje poznatky, vedomosti a skúsenosti v reálnom živote. Vytvárať čo najlepšie podmienky pre  realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolských aktivít s dôrazom na IKT, rozvoj cudzích jazykov, športu a regionálnu výchovu.