Naša Základná škola J. A. Komenského je školou s najdlhšou históriou škôl v Púchove.  Aj keď má 62 rokov, neustále sa modernizuje a napreduje. Hlavným cieľom nás pedagógov je, aby si absolvent školy odniesol aj iné hodnoty ako sú len vedomosti. Sú to postoje, záujmy, motivácia, hodnotový systém, schopnosť efektívne sa učiť, tvoriť, komunikovať a svoje nadobudnuté vedomosti v živote prakticky využívať.  Na našej škole študuje 420 žiakov a denne ich vzdeláva 50 pedagógov a 6 vychovávateliek. Pre žiakov pracuje aj inkluzívny tím: dvaja školskí špeciálni pedagógovia, školský psychológ, 9 asistentov učiteľa, výchovný poradca a kariérny poradca, ktorí sú pre nich neoceniteľnou oporou. Komáčik je školský časopis, ktorý  pod odborným vedením vydávajú naši žiaci. Veľkým prínosom pre školu je aj práca žiakov v školskom parlamente. Od septembra 2022 je naša škola sídlom Regionálneho centra podpory učiteľov Považia. 

Medzi hlavnú profiláciu našej školy patrí: Anglický  jazyk od 1. roč., Informatická výchova od 2. roč., Športové triedy zamerané na hokej od 3. roč., Športové triedy zamerané na volejbal od 5. roč., Nemecký jazyk, Ruský jazyk od 7. roč., Čitateľská a Finančná gramotnosť od 7 roč.

Medzi populárne akcie školy patrí:  Medzinárodný deň jazykov, Vianočné trhy, Rozlúčka deviatakov, Deň matiek, Ulice slávnych, Fašiangový karneval, Športové popoludnie pre deti a rodičov, Noc v knižnici a Letné tábory pre deti.