Naša škola sa nachádza v Košickej kotline na úpätí Slanských vrchov a rieky Hornád. Sme plnoorganizovanou školou rodinného typu a tiež spádovou školou pre okolité obce. Školu navštevujú žiaci z rôznych prostredí. Snažíme sa žiakom poskytnúť to najlepšie, deťom so švvp vytvárame inkluzívne prostredie. Žiaci majú k dispozícii aj sociálnu pedagogičku, školskú psychologičku a asistentky.  Chceme byť školou, do ktorej každé dieťa chodí rado a denne v nej zažíva úspech. Deti majú možnosť sa vzdelávať v moderných učebniach, ku ktorým pribudli aj relaxačná miestnosť rozvoja senzomotorickej integrácie, čitáreň vybavená najmodernejšou literatúrou a pocitové chodníky v  exteriéry školy. Každoročne sa zapájame do rôznych projektov, napríklad: Výnimočné doučko, Ždaňa-City Micro:bity, LegoOROMovies, Čítame radi, Učiteľka budúcnosti, Škola inkluzionistov, Klíma školy, Cena vojvodu z Edinburgu a i.. Prostredníctvom predmetu Osobnostný rozvoj sa snažíme žiakom vštepovať hodnoty, cnosti a kompetencie potrebné pre život v modernej spoločnosti.