Školu navštevuje priemerne 300 žiakov v deviatich ročníkoch. Školu navštevujú žiaci školského obvodu, do ktorého spadajú obce Seňa, Kechnec, Milhosť, Belža a Grajciar. Zhruba 30% žiakov je z málo podnetného prostredia a asi 25 % žiakov je zo sociálne znevýhodneného prostredia. V posledných rokoch stúpa počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorých vzhľadom na narastajúci počet sú začleňovaný aj do bežných tried. Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia škola zabezpečuje rovnocenný prístup k vzdelaniu, primeraný rozvoj schopností v záujme zlepšenia dochádzky a školskej úspešnosti.

Web: https://zssena.edupage.org/