Sme moderná európska škola, v ktorej máme 730 žiakov, ktorá využíva moderné technológie pri získavaní vedomostí a zručností, rešpektuje rozdiely a zvláštnosti, učí tímovej práci, dbá o výchovu morálneho, zodpovedného človeka vychovaného v duchu porozumenia a tolerancie, ochotného vzdelávať sa, zdôrazňuje potrebu zdravého životného štýlu, pripravuje žiaka pre samostatný, plnohodnotný život s prihliadnutím na jeho možnosti, záujmy a schopnosti tak, aby v spoločnosti našiel uplatnenie a spokojnosť.

Naším poslaním je poskytnúť takú úroveň výchovy a vzdelávania, ktorá by smerovala k výchove dobrého, múdreho, aktívneho a šťastného človeka. Vychovávať a vzdelávať žiakov – slobodných, zodpovedných, ochotných sa ďalej vzdelávať, ktorí budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy, ktorí dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie.

Kolektív učiteľov je vekovo rôznorodý, všetci sa však snažia zachytávať nové trendy vo vyučovaní. Krédom celej školy je najmä kvalita vzdelávania: „Učíme pre život, učíme moderne a hravo.“

Vedenie školy sa snaží udržiavať odbornosť pedagogického zboru a poskytovať všetkým zamestnancom pevné zázemie. Vytvárame prostredie, kde sa všetci svojím podielom zúčastňujeme na riadení a hľadaní vyššej efektívnosti práce.