Naša škola má 35 rokov. Sme malá rodinná škola a snažíme sa vytvárať pozitívnu klímu prostredníctvom nadobúdania životných zručností, budovaním kompetencií na zvládanie konfliktov a rozvíjanie kritického myslenia. Snažíme sa, aby žiaden žiak z našej školy neodišiel nepovšimnutý a našiel to, čo hľadá. Kladieme dôraz na rozvoj spôsobilostí a prípravu žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Dávame šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech, formujeme u žiakov tvorivý, zdravý životný štýl, vnútornú motiváciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Podporujeme aktívne trávenie voľného času, rozvoj plávania, florbalu, turistiky a cykloturistiky. Veríme, že vďaka programu Školy, ktoré menia svet sa nám podarí ďalej našu školu rozvíjať a zlepšiť vzťahy so žiakmi a ich rodičmi a tak vytvoriť komunitu, ktorej bude na vzdelaní a našej škole záležať.