Začala svoju vzdelávaciu činnosť 1. september 1960. Názov nesúci meno známeho polyhistora, etnografa a botanika, Andreja Kmeťa, získala 3. septembra 2007. Počas jej existencie prešli bránami školy tisícky absolventov. Prioritnou úlohou je skvalitnenie a inovovanie výchovno-vzdelávacej práce, vzostup úrovne a efektivita výsledkov, úspešnosť absolventov, práca na projektoch národnej i medzinárodnej úrovni. Počas svojej existencie    za spolupráce s akreditovanými inštitúciami dopĺňa svoj výchovno-vzdelávací program inovačnými formami, metódami a obsahom výučby žiakov a prípravy pedagogických zamestnancov. Od roku 2002 na škole prebieha vzdelávania mimoriadne nadaných detí podľa projektu PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc., riaditeľky ZŠ a gymnázia MNŽ v Bratislave.                 

Od roku 2009 sa realizuje úspešný projekt Škola tvorivého vzdelávania s podporou európskych štrukturálnych fondov, ktorého cieľom je spokojnosť, optimizmus, vzdelávanie a aktivita žiakov. Škola sa viackrát zapojila do medzinárodných projektov COMENIUS a ERASMUS+. Okrem výučbových programov škola aj v súčasnosti realizuje výchovno-vzdelávacie programy a projekty, ktorými vytvára nové a lepšie podmienky pre prípravu žiakov, pre život, prácu a uplatnenie sa v praxi. Už dnes sa naši žiaci prezentujú na významných podujatiach v meste, regióne, na úrovni Slovenska i v zahraničí. 

Škola žije súčasnosťou, vychováva a vzdeláva pre budúcnosť. 

Na úspešnosti Základnej školy Andrej Kmeťa sa podieľa viac ako 500 žiakov a kolektív tvorivých a skúsených pedagógov, ktorí už mnoho rokov vedie k úspešnému napredovaniu pani riaditeľka Mgr. Alica Meňhartová. Výborné výsledky žiakov vo vedomostných súťažiach dlhodobo radia školu na 2. miesto v rámci Nitrianskeho kraja v konkurencii 200 zapojených škôl.