Škola poskytuje žiakom úplne stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A, ktoré žiaci ukončujú maturitnou skúškou v študijných odboroch technika a prevádzka dopravy, technické lýceum, staviteľstvo, elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, staviteľstvo. Vo svojom regióne je jedinou školou svojho druhu. V meste Bardejov existuje už 69 rokov a za ten čas vychovala viac ako 6 000 absolventov. Pôvodne vychovávala škola odborníkov v staviteľstve. Dnes má pomerne široké spektrum študijných odborov. Snaží sa zohľadňovať najmä potreby pracovného trhu. Je  strednou školou, ktorú v súčasnom období navštevuje 298 žiakov. Súčasťou školy je telocvičňa  s posilňovňou a plážové ihrisko, školský internát a školská jedáleň, atletický štadión a futbalové ihrisko.

Škola je zapojená do projektu ERASMUS+, organizuje exkurzie do tuzemských (mimo regionálnych) a zahraničných firiem – VW Slovakia, KIA Slovakia, BMW, AUDI – Nemecko, vo firme WAME, exkurzie vo firme T-Systems, každoročne organizovanie  CodeWeek (týždeň programovania), návštevy výstav, autosalónov v tuzemsku a v zahraničí – autosalón Bratislava, Nitra, CONECO Bratislava, ABC stavebníctva Prešov, T – SYSTEMS, Panasonic, dejepisné exkurzie – Krakov – Osvienčim, Pamätníky 1. a 2. svetovej vojny atď.

Mimoškolské aktivity – rôzne súťaže, lego roboty, školská hudobná skupina, školský časopis, krúžky. Škola sa dlhodobo zapája do rôznych projektov a súťaží, ktoré rozširujú odborné  kompetencie žiakov, čím sa zvyšuje  ich pripravenosť  na potreby  trhu práce, žiaci školy sa dlhodobo umiestňujú na popredných miestach.

Web: https://www.spsbj.sk