Spojená škola v Piešťanoch vznikla rozhodnutím MŠ SR a vydaním zriaďovacej listiny Krajským školským úradom k 1.1.2006 spojením škôl Špeciálna základná škola a Praktická škola so Základnou školou pri zdravotníckom zariadení Zelený strom.

Spojená škola v Piešťanoch má tieto organizačné zložky:

Špeciálna základná škola

Špeciálna základná škola vzdeláva a vychováva mentálne postihnutých žiakov a žiakov s kombinovaným postihnutím vo veku od 6 do 18 rokov v troch variantoch A,B,C a tiež máme aj triedu pre žiakov s autizmom. Žiaci všetkých variantov môžu navštevovať školský klub. 

Praktická škola

Praktická škola vzdeláva a vychováva žiakov s mentálnym postihnutím vo veku od 15 rokov, ktorí vzhľadom na svoje mentálne postihnutie a zdravotný stav nemôžu navštevovať odborné učilište. Štúdium na škole je 3 ročné a žiaci po ukončení dostávajú záverečné vysvedčenie a potvrdenie o absolvovaní školy /nedostávajú výučný list/

Základná škola pri zdravotníckom zariadení

Základná škola pri zdravotníckom zariadení vzdeláva a vychováva žiakov počas ich hospitalizácie v nemocnici A. Wintera v Piešťanoch. Žiaci sa vyučujú individuálne na lôžkach, so súhlasom a podľa odporúčania ošetrujúceho lekára .

Od šk.roku 2016/17 škola vzdeláva aj žiakov počas liečebného pobytu v Adeli Medical Centre. Vyučovanie sa uskutočňuje v popoludňajších hodinách v rozsahu určenom lekárom. 

Špeciálna materská škola

Špeciálna materská škola bola zriadená od 1.9.2018. Vzdeláva a vychováva zdravotne znevýhodnené deti vo veku spravidla od 3 do 6 rokov. Škôlka je umiestnená v novej budove školy na Agátovej ul. Prevádzka špeciálnej materskej školy je v čase od 8.00 do 12.00. Deti sa vzdelávajú podľa školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, okrem toho sa im poskytuje logopedická starostlivosť, k dispozícii majú multisenzorickú miestnosť snoezelen, tiež canisterapiu a animoterapiu. V rámci denných činností sú využívané prvky Montessori pedagogiky.

Centrum voľného času

Centrum voľného času  je určené pre handicapovanú mládež vo veku od 15 do 30 rokov.