Naša takmer 116. rokov stará a svojho druhu jedinečná škola poskytuje v zlatej Kremnici základné vzdelanie pre žiakov so sluchovým postihnutím (SP) a žiakov s vývinovými poruchami učenia – VPU (v rámci experimentálneho overovania spoločného vzdelávania sluchovo postihnutých žiakov a žiakov s poruchami učenia) a vzdelávanie žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS).

Buduje a rozvíja orálnu reč u SP žiakov, rozvíja komunikačné schopnosti žiakov, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami humanity a demokracie u všetkých žiakov. Pripravuje žiakov s postihnutím pre ďalšie vzdelávanie a prax  s cieľom kompenzovať dopady postihnutia a pomáhať im k rovnocennému začleneniu do spoločnosti.

Školský vzdelávací program „So štvorlístkom do života“ poskytuje žiakom okrem všeobecnovzdelávacích predmetov aj výučbu cudzieho jazyka a  predmety, ktoré sú začlenené do oblasti špeciálno-pedagogickej podpory, a to  komunikačné zručnosti, individuálne logopedické intervencie, rytmicko-pohybovú výchovu a dramatickú výchovu.

„Štvorlístok“ tvorí spojenie špeciálnej materskej školy, základnej školy pre žiakov so SP a VPU, NKS, špeciálnej základnej školy (varianty A, B, C), praktickej školy, popri ktorých funguje aj školský klub detí a internát.

„ŠTVORLÍSTOK“ vo svojom názve symbolizuje všetko to, o čo sa v našej škole usilujeme. Každé písmenko nesie v sebe výstižný obsah:

Š – šport, T – tvorivosť, V – výchova, O – odvaha, R – rozum, L – láska, I – istota, S – slušnosť a sebarealizácia, O – obrazotvornosť, K – komunikácia.

„Milovať to, čo je krásne, nie je ťažké, ale priznať sa k jedincom, ktorých osud opatril zárukou menejcennosti, vyžaduje ľudí celých, ľudí kultúry srdca“.

Viliam Gaňo (zakladateľ špeciálnej pedagogiky na Slovensku a riaditeľ našej školy v r. 1933)

Web: https://zsispkremnica.edupage.org