Radka Mikšík je lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy. Učila v Teach for Slovakia, pracovala na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, má certifikát z pedagogiky vzťahovej a sexuálnej výchovy, venuje sa vzdelávaniu mládeže, rodičov, učiteľstva, dospelých ľudí pracujúcich s mládežou alebo MRK a najnovšie tiež lektoruje workshopy o zdravých vzťahoch pre pracovné tímy. Participovala na príprave knihy Ja v tvojom veku…!, komiksu Dospej matere pre mládež, tvorila metodiku vzťahovej a sexuálnej výchovy a ďalšie vzdelávacie materiály a osvetové udalosti. Viedla kurz pedagogiky vzťahovej a sexuálnej výchovy na Univerzite Komenského.