Odborný garant programu Školy, ktoré menia svet, prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., vyučuje estetiku, estetickú a multikultúrnu výchovu na Katedre etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty UK, kde v minulosti pôsobil aj ako vedúci katedry. V rámci svojej kariéry prednášal na rôznych univerzitách a inštitúciách v Česku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, v Škandinávii i USA. Okrem toho publikoval a spolupracoval na vydaní niekoľkých odborných publikácií v slovenčine, angličtine a poľštine. Súčasťou tímu Škôl, ktoré menia svet, je takmer od ich začiatku. V rozhovore sa dozviete, ako prežíval svoje pedagogické začiatky, ako vníma profesiu učiteľa, ale aj to, prečo sa rozhodol stať sa odborným garantom programu Školy, ktoré menia svet.

Aké boli Vaše pedagogické začiatky? 

Dlho som tápal, nevedel som, ako na to. Jednu vec som však cítil naisto od začiatku: nechcel som byť učiteľom, ktorý si odprednáša látku a vyskúša, čo si študenti zapamätali. Dokonca som po príchode na fakultu vyslovil vetu – „najradšej by som zrušil všetky prednášky“. Chcel som a chcem, aby boli študenti zaangažovaní vo svojom učení sa. Dnes viem, že zrušiť prednášanie sa nedá, ale zostalo mi presvedčenie o tom, že študenti si osvoja len to, čo sa sami naučia a čo získajú vlastnou skúsenosťou či zážitkom.

Pôvodne ste sa profesionálne venovali estetike, no neskôr ste svoje zameranie rozšírili o občiansku náuku. Čo bolo dôvodom tejto zmeny? 

V roku 1991 som bol vedúcim Katedry etickej a občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte UK a nový dekan fakulty, doc. Bažány, povedal, že sa máme venovať občianskej výchove. Protestoval som, lebo som zažil občiansku za komunizmu. Avšak dostal som túto úlohu príkazom. Občianska výchova mi rýchlo zachutila, keď som zistil, že jej obsahom a cieľom môže byť niečo úplne iné ako indoktrinácia politickou ideológiou – môže rozvíjať slobodného a aktívneho občana, a tým aj slobodu celej spoločnosti.

Chcel som a chcem, aby boli študenti zaangažovaní vo svojom učení sa. Dnes viem, že zrušiť prednášanie sa nedá, ale zostalo mi presvedčenie o tom, že študenti si osvoja len to, čo sa sami naučia a čo získajú vlastnou skúsenosťou či zážitkom.

Ovplyvňujú sa, resp. súvisia, podľa Vás estetika a občianstvo? Ak áno, v čom?

Umenie a estetické hodnoty podnecujú človeka, aby vnímal, cítil a uvažoval samostatne a kriticky a aby sa nenechal zmanipulovať. Občianstvo stojí a padá na samostatnom myslení a konaní. Práca s umením preto môže výdatne pomôcť výchove k občianstvu.

V čom sa podľa Vás budúci učitelia v posledných rokoch najviac zmenili? 

Podľa mňa sú mnohí z nich menej ustráchaní, dokážu rozmýšľať aj učiť oveľa samostatnejšie a viac rešpektujú svojich žiakov.

V čom, naopak, ostali rovnakí?

Mnohí sa stále spoliehajú, že dostanú návod na to, ako učiť, „od vrchnosti“. Mnohí sa stále boja, že „neodučia látku“. Mnohí si stále myslia, že oni vedia najlepšie, čo žiak potrebuje, a teda, že žiak nemá čo hovoriť do toho, čo, kedy a ako sa učí. Mnohí (možno väčšina), žiaľ, stále nepovažujú rodičov za skutočných partnerov školy.

Heslom 5. ročníka programu Školy, ktoré menia svet je “Učím, teda som” – kým je Erich Mistrík, keď učí?

Snažím sa rešpektovať svojich študentov ako osobnosti. Verím im, že si pre seba zo školy zoberú to, čo je pre nich dôležité, aj keď sa to môže líšiť od toho, čo považujem za dôležité práve ja. Tiež sa snažím neustále moje učenie prispôsobovať tomu, čo sa deje okolo nás, tak, aby bolo vždy aktuálne, relevantné, a preto zmysluplné pre mojich študentov.

Aké vlastnosti podľa Vás musí mať dobrý (budúci) učiteľ?

Musí rozumieť svojmu odboru a tomu, ako sa žiak učí, aby bol v za každých okolností schopný jasne si stanovovať priority a ciele svojho vyučovania a upravovať svoje metódy i postupy s ohľadom na potreby žiakov a konkrétne podmienky. Nesmie sa považovať za toho najmúdrejšieho v triede.

Prečo je pre povolanie učiteľa dôležité celoživotné vzdelávanie?

Učiteľstvo považujem za profesiu a nie za prejav lásky k deťom. Preto je podľa môjho názoru pre učiteľov neustále vzdelávanie sa dôležité, rovnako ako pre kohokoľvek, kto sa chce stať vo svojom odbore profesionálom. Netreba sa však vzdelávať v čomkoľvek. Učitelia by sa mali neustále vzdelávať v tom, čo sami zistia, že potrebujú, resp. čo im poradí okolie. Dnes a do blízkej budúcnosti považujem za dôležité vzdelávať sa napr. v didaktike a v inklúzii.

Od začiatku som videl, že IPAO je schopné učiteľom občianskej náuky ponúknuť skutočne efektívne vzdelávacie programy. Naše školstvo sa nezmení príkazmi ministerstva – treba ho jednoznačne meniť aktivitou učiteľov a škôl. Skúste sa aj vy na veci pozrieť inak, ako ste zvyknutí. Tento program vám to nielen umožní, ale vás bude v zmene uhla pohľadu neustále podporovať.

Prečo ste sa prijali ponuku stať sa odborným garantom programu Školy, ktoré menia svet? V čom vidíte najväčší prínos programu pre učiteľov občianskej náuky, resp. spoločenskovedných predmetov?

Ponuku (výkonnej riaditeľky Inštitútu pre aktívne občianstvo (IPAO), pozn. red.) som prijal z troch dôvodov. Po prvé, som presvedčený, že veľkým prínosom občianskej náuky je to, že pomáha rozvíjať samostatné a zodpovedné konanie žiakov. Po druhé, od začiatku som videl, že IPAO je schopné učiteľom občianskej náuky ponúknuť skutočne efektívne vzdelávacie programy. A po tretie, naše školstvo sa nezmení príkazmi ministerstva – treba ho jednoznačne meniť aktivitou učiteľov a škôl. A program Školy, ktoré menia svet rozvíja práve také zručnosti a schopnosti, ktoré učitelia, riaditelia, a celkovo, školy ku svojej zmene nevyhnutne potrebujú.

Čo by ste odkázali učiteľom, ktorí rozmýšľajú nad zapojením sa do programu?

Pre prácu učiteľa je dôležitá otvorená myseľ, schopnosť vcítiť sa do žiakov a vedieť sa na veci pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Skúste sa aj vy na veci pozrieť inak, ako ste zvyknutí. Tento program vám to nielen umožní, ale vás bude v zmene uhla pohľadu neustále podporovať.

Ďakujeme za rozhovor a tešíme sa na stretnutie s Vami a so Školami, ktoré menia svet, čoskoro!

Program Školy, ktoré menia svet je dvojročný tréningovo-mentoringový program určený predovšetkým pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku, ktorý sa zameriava na profesionálny rozvoj pedagógov a na rozvoj občianskych a životných schopností a zručností ich žiakov a žiačok. V školskom roku 2020/2021 otvárame jeho už 5. ročník. Pridajte sa do inšpiratívnej komunity Škôl, ktoré menia svet, aj vy – prihlasovanie je otvorené do 15. mája 2020! Prihlásiť sa môžete priamo prostredníctvom jednoduchého formulára nižšie. Tešíme sa na vás!

powered by Typeform

Foto: archív IPAO.