prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
Vyštudoval estetiku a filozofiu na Filozofickej fakulte UK. Na Pedagogickej fakulte UK pripravuje budúcich učiteľov (hlavne) občianskej náuky. Pôsobí ako odborný garant programu Školy, ktoré menia svet. Všetko o sebe má na webe www.erichmistrik.sk.
PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.
PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.
Založil a 20 rokov viedol organizáciu PDCS, ktorá sa venuje problematike verejného dialógu, prevencii a transformácii konfliktov. Pôvodným vzdelaním a praxou je psychológ, pracoval vo VŠ poradni a učil na UK. Ako tréner a mediátor doteraz pôsobil vo viac ako 50 krajinách Je autorom a spoluautorom viacerých odborných aj popularizačných kníh, napr. „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Tréning? Tréning“, „Sop Sum Sum“, „Yahoo Boys“.
Mgr. Juraj Smatana
Mgr. Juraj Smatana
Juraj Smatana pracoval do roku 1989 ako elektrotechnik. Vyštudoval dejepis a geografiu na Filozofickej fakulte a Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Učí na Gymnáziu v Považskej Bystrici. Pracoval ako inštruktor v hnutí Strom života a organizáciách Prázdninová škola Lipnice, Štúdio zážitku – Outward Bound Slovakia. Spolupracuje s viacerými mimovládnymi organizáciami v oblasti ochrany životného prostredia a boja proti korupcii. Bol poradcom predsedníčky vlády Ivety Radičovej pre oblasť životného prostredia. Je mestským a krajským poslancom za mesto Považská Bystrica a poslaneckým asistentom Jána Budaja (Zmena zdola). Od roku 2014 sa venuje aj téme dezinformácií, hoaxov a propagandy na internete. Má dve dospelé dcéry. Žije v internetovom priestore, v Považskej Bystrici, Bratislave a reštauračnom vagóne medzi týmito mestami.
Mgr. Filip Struhárik
Mgr. Filip Struhárik
Filip Struhárik vyštudoval žurnalistiku, od roku 2009 bol online editorom spravodajstva na Sme.sk, neskôr v redakcii pôsobil ako projektový manažér zodpovedný za digitálne inovácie. Od roku 2015 je editorom a social media manažérom v Denníku N. Niekoľko rokov sa venuje téme sociálnych sietí a píše o ich vplyve na médiá, žurnalistiku a spoločnosť. Každý piatok posiela populárny newsletter MediaBrífing sumarizujúci novinky z oblasti digitálnych médií a žurnalistiky.
Mgr. Dávid Králik
Mgr. Dávid Králik
Učiteľ, mentor, kouč, lektor, spoluzakladateľ školy Felix, bývalý reprezentant, medzinárodný rozhodca a tréner v šerme. Bloger, autor niekoľkých metodík i jednej rozprávkovej knižky. Momentálne pracuje v n. o. LEAF ako mentor a supervízor v mentoringovom programe IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa). Okrem toho spolupracuje s viacerými organizáciami, ktoré sa na Slovensku venujú problematike vzdelávania (Indícia, Teach for Slovakia, Inštitút pre aktívne občianstvo, Komenského inštitút, Živica, STRATPOL…). V súkromí sa mu podarilo pred dvadsiatimi rokmi stretnúť tú najúžasnejšiu ženu na svete, vďaka ktorej je dnes tým, kým je.
Mgr. Vladimír Burjan
Mgr. Vladimír Burjan
Absolvent MFF UK, bývalý učiteľ matematiky na gymnáziu. 25 rokov bol riaditeľom spoločnosti EXAM testing, 11 rokov je šéfredaktorom časopisu a portálu DOBRÁ ŠKOLA a organizátorom konferencií Cesty k dobrej škole. V rokoch 2016 – 2017 bol externým poradcom ministra školstva a spoluautorom dokumentu Učiace sa Slovensko.
Mgr. Denisa Zlevská
Mgr. Denisa Zlevská
Denisa Zlevská je supervízorka a psychologička s ukončeným psychoterapeutickým vzdelaním zameraným na riešenie orientovaný a naratívny prístup ku klientovi. Založila Centrum pre tréning a rozvoj, kde sa venuje individuálnym klientom a manželským párom v kríze. Svoju prax obohatila aj z oblasti poradenskej práce s deťmi, rodičmi a učiteľmi ako školská psychologička. Dlhodobo sa venuje téme syndrómu vyhorenia u pomáhajúcich pracovníkov i vo firemnom sektore. Pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, počas ktorého je jej cieľom sprostredkovať psychologické poznanie ľudsky a prakticky – pre jeho využitie v reálnom živote. Je zakladateľkou a koordinátorkou projektu Vzťahovo – krajina vzťahov s heslom “Aby nám spolu dobre bolo” a autorkou jedinečnej partnerskej hry DUET.
Mgr. Barbora Babicová
Mgr. Barbora Babicová
Barbora Babicová pôsobí ako redaktorka v odbornom časopise o vzdelávaní DOBRÁ ŠKOLA. Je tiež projektovou koordinátorkou vzdelávacieho programu, ktorý rozvíja finančnú kultúru na školách v Nadácii Slovenskej sporiteľne. Okrem toho vedie workshopy pre učiteľov a študentov o využívaní storytellingu a búraní predsudkov a stereotypov v našej spoločnosti. Predtým učila slovenčinu a dejepis na strednej škole a pracovala v spoločnosti Exam testing ako tvorkyňa testov KOMPARO.
Oliver Šimko
Oliver Šimko
Je zakladateľom a hlavným gamifikačným dizajnérom v Luducrafts – štúdiu, ktorého core business je poskytovať na mieru robenú gamifikáciu, nastavenú pre potreby a ciele klientov. V jeho portfóliu je spolupráca s veľkými spoločnosťami ako Microsoft Slovakia, ale aj práca so start-upmi či neziskovými organizáciami. Svoju kariéru rozvíjal v Kalifornskom Enterprise Gamification Consultancy. Tu si osvojil poznatky ohľadom aplikovania herných princípov do vnútra organizácií a naučil sa sústrediť na analýzu a identifikovanie potrieb klienta. Nadobudnuté skúsenosti sa rozhodol priniesť a rozvíjať na Slovensku.
Simona Socratousová
Simona Socratousová
Pracuje ako lektorka a konzultantka v oblasti rozvoja ľudí. Pri práci s jednotlivcami a skupinami zúročuje svoje skúsenosti, ktoré čerpá od roku 2011 z oblasti výberov, assessment centier a tvorby rozvojových programov. Simona podporuje prenos nových poznatkov do praxe pomocou najnovších trendov v oblasti vzdelávania, podnetnej atmosfére a interaktívneho učenia. Všetko o sebe má na webe http://www.simonasocratous.sk/.
Mgr. Peter Dráľ, MA
Mgr. Peter Dráľ, MA
Analytik a lektor v oblasti vzdelávania, ktorý spolupracuje s viacerými mimovládnymi, akademickými a výskumnými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí. Zameriava sa na ľudsko-právne a interkultúrne témy, inkluzívne vzdelávanie a otázky riadenia školstva. V rokoch 2006 – 2014 pracoval v Nadácii Milana Šimečku, kde realizoval vzdelávacie projekty pre učiteľov, mládežníckych pracovníkov, zamestnancov verejnej správy a ďalšie profesijné skupiny. V roku 2014 spoluinicioval kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, ktorá sa snaží zapojiť širokú verejnosť, odborníkov a tvorcov politiky do dialógu o budúcnosti vzdelávania. Od roku 2015 je členom výskumného tímu projektu INTERMIN, v rámci ktorého Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV a Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave vyvíjajú intervencie na zmierňovanie predsudkov. V medzinárodnom tíme sa podieľa na vyvíjaní medzinárodného vzdelávacieho portálu o identite, rozmanitosti a diskriminácii pod názvom Stories that Move. Od roku 2016 je členom analytického tímu v projekte MESA10 To dá rozum, ktorý sa zameriava na systémovú zmenu verejnej politiky v oblasti vzdelávania. V súčasnosti je riaditeľom občianskeho združenia Nové školstvo.
Zuzana Suchová
Zuzana Suchová
Zuzanu vždy bavil marketing a tento odbor aj vyštudovala na Fakulte marketingovej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pracovala ako account, brand marketing, produkt manažérka v niekoľkých medzinárodných spoločnostiach. Z 15 rokov v oblasti marketingu Zuzana pracuje s neziskovými organizáciami takmer deväť. S mimovládkami spolupracuje od jej pôsobenia ako account manažérka pre full-servis agentúru v oblasti direct marketingu. Počas materskej dovolenky ju uchvátil neziskový sektor ešte viac a pôsobí v ňom doteraz.
Matúš Bakyta
Matúš Bakyta
Matúš Bakyta pracuje ako psychológ a lektor “na voľnej nohe”. Od roku 1993 do 2006 bol aktivistom a pracovníkom viacerých mimovládnych organizácií (Greenpeace, Živica, Ľudia proti rasizmu), kde si syndróm vyhorenia zažil na vlastnej koži. Tejto téme sa neskôr venoval aj vo svojej diplomovej práci. Aj na základe tejto osobnej skúsenosti sa snaží šíriť povedomie o syndróme vyhorenia, či už ako lektor (formou workshopov), alebo individuálnymi konzultáciami s klient/k/ami. V rokoch 2015-2018 pracoval aj ako školský psychológ v CZŠ Narnia.
RNDr. Mária Nogová, PhD.
RNDr. Mária Nogová, PhD.
Vyštudovala matematiku a geografiu na Prírodovedeckej fakulta UK v Bratislave, učila na základnej aj strednej škole, pracovala v Štátnom pedagogickom ústave a v Metodicko-pedagogickom centre. V súčasnosti vedie občianske združenie Vzdelávanie21, ktoré sa zameriava na vzdelávanie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Spolupracuje s ŠPÚ, Centrom pre ďalšie vzdelávanie UK a Historickým múzeom SNM. Hlavná oblasť jej činnosti je vzdelávanie pedagógov a manažmentu škôl, tvorba metodických materiálov a kurikulárnych dokumentov. Snaží sa o prepájanie nových poznatkov a hľadanie možností ako viesť vyučovanie tvorivo a efektívne. A pri tom rada komunikuje s pedagógmi.
PaedDr. Mgr. Mária Tutokyová
PaedDr. Mgr. Mária Tutokyová
Učiteľka s ukončenou aprobáciou dejepis – geografia – slovenský jazyk. Učila na základnej i strednej škole. Niekoľko rokov učila žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Deťom sa venuje aj v neformálnom vzdelávaní. Vo svojej pedagogickej praxi venuje veľkú pozornosť problematike projektového vyučovania, kritickému mysleniu, zážitkovému vyučovaniu, čítaniu s porozumením, globálnemu vzdelávaniu, multikulturalizmu a holokaustu.