Pochádzam z učiteľskej rodiny. Dedko bol profesor filozofie, babka celý život pracovala ako špeciálna pedagogička. Táto skutočnosť ma ovplyvnila pri výbere vysokej školy. Študovala som na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave učiteľstvo výchovy k občianstvu a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry.

Po 7 rokoch na materskej dovolenke som sa vrátila do zamestnania. Učím anglický jazyk a občiansku náuku. Mojím cieľom je vzbudiť u študentov záujem o spoločenské dianie, naučiť ich kriticky myslieť, vedieť rozumne narábať s informáciami a naučiť ich slušne diskutovať a tolerovať sa navzájom. Verím, že prostredníctvom zážitkových a inovatívnych metód učenia sa mi to podarí.