Pôsobím ako učiteľka na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave kde vyučujem občiansku náuku, dejepis a etiku. Meniť svet pre mňa znamená, formovať myslenie ľudí tým správnym smerom v duchu Platónových cností – občana múdreho, statočného, ale zároveň aj umierneného. Po úspešnej obhajobe rigoróznej práce v študijnom programe – výchova k občianstvu, pracujem na ďalšom spracovaní metodicko-didaktických návrhov foriem výučby občianskej náuky so zameraním na tak abstraktnú disciplínu akou je filozofia. Výsledkom by mala byť kultivovaná ľudská myseľ kompetentného občana, schopného kriticky myslieť a robiť správne rozhodnutia pre svoje vlastné dobro i dobro spoločnosti. Ja pevne verím, že s projektom: „Školy, ktoré menia svet“, by sme spoločne – pri dobrej spolupráci tento svet ozaj mohli začať meniť.