Naše Gymnázium vzniklo 1.9.1992. V roku 1994 sa Gymnázium presídlilo do nových priestorov na ulici Ľudovíta Štúra 26 v Michalovciach.

Naša škola ponúka voliteľné programy zamerané individuálne na potreby každého žiaka. Vyučovací proces s využitím digitálnych technológií zabezpečí pre našich budúcich absolventov kvalitnú prípravu na štúdium na vysokých školách. Ponúkame žiakom vzdelávanie v štvorročnom vzdelávacom programe so všeobecným zmeraním, v ktorom je posilnená dotácia v cudzích jazykoch, informatike a prírodovedných predmetoch. V osemročnom vzdelávacom programe ponúkame štúdium s vnútorným zameraním (tzv. moduly) na cudzie jazyky a na informatiku. Žiaci hlavne v prírodovedných predmetoch majú prostredníctvom projektov, laboratórnych prác a experimentov priestor na osvojovanie zákonitostí prírodných javov, možnosť nazrieť do problematiky výskumnej práce. Získavajú digitálne zručnosti dôležité pre ďalšie štúdium aj praktický život. Prostredníctvom predmetu Sieťové technológie môže žiak získať certifikát CISCO. 

Prostredníctvom záujmových útvarov je žiakom umožnené rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti – výtvarné, hudobné, literárne, športové, matematické, jazykové… Prispievame tak k rozvoju ich talentu, podporujeme prirodzenú a zmysluplnú súťaživosť, umožňujeme im porovnať sa s rovesníkmi. O tom, že naši žiaci majú podporu pri rozvíjaní svojich schopností a talentu, svedčí aj ich umiestnenie v okresných, krajských i celoslovenských súťažiach v rôznych oblastiach štúdia – literárne súťaže, predmetové olympiády, športové súťaže, výtvarné súťaže a pod. Na škole aktívne pôsobí redakčná rada zostavená zo žiakov a učiteľov, ktorá vydáva školský časopis Bonzák. V ňom sa odráža život a činnosť školy.