Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej je priamym pokračovateľom Prvého slovenského gymnázia – najstaršej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Slovensku s tradíciou od roku 1862.

Cieľom našej školy je vzdelávať a vychovávať rozhľadených, sebavedomých, moderných mladých ľudí, ktorí si hľadajú svoj cieľ, ktorí chcú odborne, ale aj ľudsky rásť a ktorí si nájdu v spoločnosti uplatnenie a budú pre ňu prínosom. Naša škola je vedená v duchu humanity, demokracie, priateľstva a vzájomnej tolerancie a k týmto princípom vedieme aj našich žiakov. Dôraz preto nekladieme nielen na rozvoj vedomostí žiakov, ale aj na formovanie ich sociálnych kompetencií či kritického myslenia. Hľadíme tiež na individualitu žiakov a snažíme sa ich prednosti rozvíjať.

Ako škola sa zapájame do športových súťaží organizovaných Slovenskou asociáciou športu na školách. Študenti v spolupráci s učiteľmi organizujú rôzne spoločensko-zábavné podujatia ako napríklad Gymnaziálny bál, Študentskú vedeckú konferenciu, 24-hodinový športový maratón či Noc v knižnici, vďaka ktorým sa žiaci lepšie spoznávajú a upevňujú svoje vzťahy. Škola je zapojená do rôznych medzinárodných projektov a aktivít, ako napríklad Svet priateľov.