Škola vznikla v roku 2000 v novej budove, v atraktívnom areáli kúrie Mórica Beňovského. Gymnáziu bol daný čestný názov Gymnázium Jána Baltazára Magina – rodáka z Vrbového, ktorý napísal prvú národnú obranu Slovákov. Od roku 2012 je na gymnáziu možnosť bilingválneho štúdia v anglickom jazyku od roku 2019 aj v ruskom jazyku.

Výchova a vzdelávanie sa orientuje v súčasnej dobe na utváranie nového systému hodnôt, ktorý zodpovedá požiadavkám demokratickej pluralitnej otvorenej spoločnosti. Tento systém akceptuje dôstojnosť človeka ako základnú hodnotu v medziľudských a sociálnych vzťahoch, ktorá sa má prejaviť sebavedomím, úctou k sebe, ale aj pozitívnym vzťahom k okoliu, a ma sa stať predpokladom vzájomného porozumenia, tolerancie. Uvedomenie si vlastnej hodnoty, sebavedomie a sebadôvera žiaka sú rozhodujúce preto, aby prestal byť pasívnym objektom výchovno-vzdelávacieho procesu, a stal sa jeho aktívnym subjektom s možnosťou osobného rozhodovania a kooperácie. Úlohou školy je dosiahnuť, aby sa z jej zverencov stali všestranne vzdelaní, tvoriví, samostatní, zodpovední, mravne uvažujúci a konajúci mladí ľudia, vedomí si svojej identity, schopní chápať a hodnotiť vzťah medzi nimi a svetom, citlivo odstraňujúci deformácie  v medziľudských vzťahoch.

Škola má momentálne okolo 240 žiakov a 23 členov pedagogického zboru. Umiestnenie a veľkosť školy ju predurčujú k tomu , aby vytvárala pre študentov príjemné prostredie komunitného až rodinného charakteru. Počas celého roka sú študenti všetkých ročníkov v aktívne zapájaní do spoločenských, vzdelávacích i výchovných aktivít. V podstate sa tu pozná každý s každým, čo je veľkou výhodou a prednosťou našej školy.

Web: https://www.gvrbove.sk/sk/