Študovala som na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor učiteľstvo pre špeciálne školy: pedagogika mentálne postihnutých. Od roku 2009 pracujem v Spojenej škole internátnej v Kremnici (organizačná zložka: Špeciálna základná škola internátna), kde pôsobím ako triedna učiteľka a zároveň koordinátorka mediálnej výchovy. Žiakmi sú spravidla deti, ktoré pochádzajú so sociálne znevýhodneného prostredia. V minulom školskom roku som bola zapojená do projektu Škola priateľská k deťom. Najlepším relaxom pre mňa je volejbal, príroda, rodina, kamaráti. Do programu Školy, ktoré menia svet som zapojená od školského roku 2019/2020.