Pôsobí ako didaktička dejepisu na Katedre histórie FF UPJŠ v Košiciach, kde sa od roku 2013 v rámci pedagogickej činnosti venuje výučbe didaktiky dejepisu a ďalších predmetov súvisiacich s prípravou študentov učiteľstva dejepisu. V rámci výskumnej činnosti sa venuje analýze vzdelávacích štandardov pre predmet dejepis a ich aplikácii do pedagogickej praxe, čoho výsledkom je publikácia jej pracovných učebníc z dejepisu Hravá história pre 5. a 6. ročník základných škôl. Od roku 2015 sa prostredníctvom interaktívnych výstav venuje tzv. public history. Ako predsedníčka sekcie pre didaktiku dejepisu v Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV sa venuje analýze študijných programov učiteľstva dejepisu na vysokých školách a univerzitách. Je členkou Ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť na Štátnom pedagogickom ústave pri MŠVVaŠ SR a členkou Medzinárodnej asociácie pre didaktiku dejepisu (ISHD).