Materská škola v Zubrohlave je 6-triednou materskou školou s celodennou prevádzkou, ktorú navštevuje  132 detí. Je súčasťou ZŠ s MŠ Zubrohlava. Materská škola sa nachádza v pokojnom prostredí.

Pri tvorbe vízie našej materskej školy sme vychádzali zo snahy skvalitniť výchovno-vzdelávaciu prácu v materskej škole. Nový Školský výchovno-vzdelávací program postaviť na princípoch tvorivo-humanistickej výchovy. Kognitívnom, senzomotorickom a afektívnom rozvoji dieťaťa. Osobitný dôraz klásť na „objavujúce učenie“ a heuristické metódy. Naša materská škola v rámci plnenia Štátneho vzdelávacieho programu doplnila Školský vzdelávací program o prosociálnu a environmentálnu výchovu.

Preto sa snažíme :  

  • rozvíjať u detí vzťah k regiónu poznávaním významných udalostí, osobností, histórie, prírodných krás
  • posilniť výchovu dieťaťa láske k vlasti, ľudovým a kultúrnym tradíciám
  • posilňovať spisovnú výslovnosť detí                    
  • vytvoriť priateľskú atmosféru medzi deťmi v materskej škole – správať sa k sebe s úctou
  • snažiť sa, aby získavanie poznatkov bolo pre deti dobrodružstvom, ktoré v deťoch prebudí túžbu vedieť o okolitom svete viac a potrebu vyvíjať vlastnú iniciatívu
  • urobiť z prírody predmet poznania, ochrany a lásky – cez prirodzený styk s prírodou
  • podporovať environmentálne bádateľské aktivity zamerané na tvorbu a ochranu životného prostredia

Naša materská škola si uvedomuje, že dnešný svet potrebuje iniciatívnych a kritických zmýšľajúcich ľudí, ktorí vedia prehodnocovať informácie z rozličných oblastí . Preto nás teší, že môžeme byť súčasťou projektu, ktorý nás aj naše deti naučí pripraviť sa na svet plný výziev.