Základná škola s materskou školou Zubrohlava je moderná škola. Sme škola so zložkami – materská škola, školský klub detí, školská jedáleň a centrum voľného času. Školu spolu tvorí 430 žiakov.

Hlavným cieľom nášho pedagogického poslania je vychovať v škole žiakov s dobrým hodnotovým rebríčkom. Žiakov motivujeme ku schopnostiam efektívneho učenia sa, slušnej komunikácie, demokracie. K týmto postojom máme prispôsobený aj školský vzdelávací program – Škola pre život.

V školskom vzdelávacom programe v rámci učebných plánov máme na škole osobitne predmety regionálna a environmentálna výchova. Týmto predmetom prispôsobujeme každý projekt v rámci vzdelávania. U nás platí, že každé dieťa je vzdelávateľné. Zapájame sa do každého projektu, ktoré vyhlasuje MŠ SR, sme zapojení  do projektu FINQUE – finančná gramotnosť,  Stromáčik, Liga za duševné zdravie a mnoho iných. Sme vyhlasovateľom dvoch okresných súťaží v regióne a to  “Buď online, spolupracuj a spomínaj“ a Župná kalokagatia.

Sme školou s akreditáciou Erasmus do roku 2027, čo nám prináša neskutočne množstvo informácií a možností.

Sme škola plne digitalizovaná a snažíme sa dosiahnuť ideálny stav pre nás a to mať pre každého žiaka tablet v triede so stiahnutými potrebnými aplikáciami.

Učiteľov podporujeme v profesionálnom raste. Spolupracujeme  s viacerými  organizáciami, ktoré poskytujú vzdelávania (Edulab, NIVAM, RCPU, CPPaP NO, organizačné zložky obce, obec, farský úrad).

Podporujeme Well being-na pracovisku, kultúru školy a sme hrdí na to, že sme sa stali školou v rámci projektu – Školy, ktoré menia svet.