Prečo sme sa rozhodli zamerať sa na vzdelávanie učiteľov detí v tak nízkom veku?

Deti vo veku 2 – 7 rokov sú už schopné porozumieť symbolike a začínajú prejavovať empatiu. Deti vo veku 7 – 11 rokov začínajú chápať logické uvažovanie a sú schopné pozerať sa na svet perspektívou iných ľudí. Postupne začínajú ovládať svoje emócie, konať menej impulzívne a sú ochotnejšie o veciach diskutovať. Tieto charakteristiky tvoria základ pre rozvoj ich životných, sociálnych a občianskych zručností, ako napríklad empatie, tolerancie, spolupráce či kritického myslenia.

Čo sa prostredníctvom tohto programu snažíme dosiahnuť?

Prostredníctvom zavádzania zážitkových, hravých, neformálnych a veku primeraných metód a prostriedkov a úzkej spolupráce s rodičmi sa program snaží dosiahnuť zmenu v spôsobe rozvoja občianskych kompetencií, životných zručností, hodnôt, postojov a akcieschopnosti od útleho veku, a to v súlade s aktuálnymi trendmi a príkladmi dobrej praxe zo zahraničia.

Ako dlho program trvá?

Tréningovo-mentoringový program Školy, ktoré menia svet pre najmenších, určený pre učiteľov a učiteľky na ZŠ a MŠ, je 2-ročný. Bude mať teda rovnaké trvanie ako klasický program Školy, ktoré menia svet Premium pre učiteľov ZŠ a SŠ.

Čo sa počas týchto 2 rokov naučia pedagógovia, ktorí sa do programu zapoja?

  • modernizovať a aktualizovať výchovno-vzdelávací obsah a metódy s ohľadom na rozvoj prodemokratických, občianskych a životných kompetencií žiakov,
  • využívať prvky zážitkového a neformálneho vzdelávania,
  • využívať techniku reflexie, ktorá prepája aktivitu či učivo s reálnou životnou situáciou,
  • zapájať do vyučovacieho procesu svojich kolegov a podporiť tak medzipredmetovú spoluprácu,
  • efektívne spolupracovať s rodičmi žiakov,
  • neustále inovovať a sledovať trendy vo vzdelávaní.

Kedy prebieha prihlasovanie do programu?

Prihlasovanie do programu spúšťame na jeseň 2023. Aby vám neušli najnovšie informácie o programe a ďalšie aktuálne správy, prihláste sa k odberu nášho newsletteru kliknutím na tlačidlo nižšie.

Prihlásiť sa k odberu noviniek