prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
Vyštudoval estetiku a filozofiu na Filozofickej fakulte UK. Na Pedagogickej fakulte UK pripravuje budúcich učiteľov (hlavne) občianskej náuky. Pôsobí ako odborný garant programu Školy, ktoré menia svet. Všetko o sebe má na webe www.erichmistrik.sk.
PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.
PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.
Založil a 20 rokov viedol organizáciu PDCS, ktorá sa venuje problematike verejného dialógu, prevencii a transformácii konfliktov. Pôvodným vzdelaním a praxou je psychológ, pracoval vo VŠ poradni a učil na UK. Ako tréner a mediátor doteraz pôsobil vo viac ako 50 krajinách Je autorom a spoluautorom viacerých odborných aj popularizačných kníh, napr. „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Tréning? Tréning“, „Sop Sum Sum“, „Yahoo Boys“.
Mgr. Filip Struhárik
Mgr. Filip Struhárik
Filip Struhárik vyštudoval žurnalistiku, od roku 2009 bol online editorom spravodajstva na Sme.sk, neskôr v redakcii pôsobil ako projektový manažér zodpovedný za digitálne inovácie. Od roku 2015 je editorom a social media manažérom v Denníku N. Niekoľko rokov sa venuje téme sociálnych sietí a píše o ich vplyve na médiá, žurnalistiku a spoločnosť. Každý piatok posiela populárny newsletter MediaBrífing sumarizujúci novinky z oblasti digitálnych médií a žurnalistiky.
Mgr. Dávid Králik
Mgr. Dávid Králik
Učiteľ, mentor, kouč, lektor, spoluzakladateľ školy Felix, bývalý reprezentant, medzinárodný rozhodca a tréner v šerme. Bloger, autor niekoľkých metodík i jednej rozprávkovej knižky. Momentálne pracuje v n. o. LEAF ako mentor a supervízor v mentoringovom programe IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa). Okrem toho spolupracuje s viacerými organizáciami, ktoré sa na Slovensku venujú problematike vzdelávania (Indícia, Teach for Slovakia, Inštitút pre aktívne občianstvo, Komenského inštitút, Živica, STRATPOL…). V súkromí sa mu podarilo pred dvadsiatimi rokmi stretnúť tú najúžasnejšiu ženu na svete, vďaka ktorej je dnes tým, kým je.
Mgr. Vladimír Burjan
Mgr. Vladimír Burjan
Absolvent MFF UK, bývalý učiteľ matematiky na gymnáziu. 25 rokov bol riaditeľom spoločnosti EXAM testing, 11 rokov je šéfredaktorom časopisu a portálu DOBRÁ ŠKOLA a organizátorom konferencií Cesty k dobrej škole. V rokoch 2016 – 2017 bol externým poradcom ministra školstva a spoluautorom dokumentu Učiace sa Slovensko.
Mgr. Denisa Zlevská
Mgr. Denisa Zlevská
Denisa Zlevská je supervízorka a psychologička s ukončeným psychoterapeutickým vzdelaním zameraným na riešenie orientovaný a naratívny prístup ku klientovi. Založila Centrum pre tréning a rozvoj, kde sa venuje individuálnym klientom a manželským párom v kríze. Svoju prax obohatila aj z oblasti poradenskej práce s deťmi, rodičmi a učiteľmi ako školská psychologička. Dlhodobo sa venuje téme syndrómu vyhorenia u pomáhajúcich pracovníkov i vo firemnom sektore. Pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, počas ktorého je jej cieľom sprostredkovať psychologické poznanie ľudsky a prakticky – pre jeho využitie v reálnom živote. Je zakladateľkou a koordinátorkou projektu Vzťahovo – krajina vzťahov s heslom „Aby nám spolu dobre bolo“ a autorkou jedinečnej partnerskej hry DUET.
Mgr. Barbora Babicová
Mgr. Barbora Babicová
Barbora Babicová pôsobí ako redaktorka odborného webu o vzdelávaní DOBRÁ ŠKOLA. Je tiež editorkou, jazykovou korektorkou a komunitnou manažérkou žijúcou v Madride. Okrem toho vedie workshopy pre učiteľov a študentov o využívaní storytellingu a búraní predsudkov a stereotypov v našej spoločnosti. Predtým učila slovenčinu a dejepis na strednej škole a pracovala v spoločnosti Exam testing ako tvorkyňa testov KOMPARO. Momentálne tiež učí angličtinu a slovenčinu pre cudzincov.
Oliver Šimko
Oliver Šimko
Je zakladateľom a hlavným gamifikačným dizajnérom v Luducrafts – štúdiu, ktorého core business je poskytovať na mieru robenú gamifikáciu, nastavenú pre potreby a ciele klientov. V jeho portfóliu je spolupráca s veľkými spoločnosťami ako Microsoft Slovakia, ale aj práca so start-upmi či neziskovými organizáciami. Svoju kariéru rozvíjal v Kalifornskom Enterprise Gamification Consultancy. Tu si osvojil poznatky ohľadom aplikovania herných princípov do vnútra organizácií a naučil sa sústrediť na analýzu a identifikovanie potrieb klienta. Nadobudnuté skúsenosti sa rozhodol priniesť a rozvíjať na Slovensku.
Simona Socratousová
Simona Socratousová
Pracuje ako lektorka a konzultantka v oblasti rozvoja ľudí. Pri práci s jednotlivcami a skupinami zúročuje svoje skúsenosti, ktoré čerpá od roku 2011 z oblasti výberov, assessment centier a tvorby rozvojových programov. Simona podporuje prenos nových poznatkov do praxe pomocou najnovších trendov v oblasti vzdelávania, podnetnej atmosfére a interaktívneho učenia. Všetko o sebe má na webe http://www.simonasocratous.sk/.
Mgr. Peter Dráľ, MA
Mgr. Peter Dráľ, MA
Analytik a lektor v oblasti vzdelávania, ktorý spolupracuje s viacerými mimovládnymi, akademickými a výskumnými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí. Zameriava sa na ľudsko-právne a interkultúrne témy, inkluzívne vzdelávanie a otázky riadenia školstva. V rokoch 2006 – 2014 pracoval v Nadácii Milana Šimečku, kde realizoval vzdelávacie projekty pre učiteľov, mládežníckych pracovníkov, zamestnancov verejnej správy a ďalšie profesijné skupiny. V roku 2014 spoluinicioval kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, ktorá sa snaží zapojiť širokú verejnosť, odborníkov a tvorcov politiky do dialógu o budúcnosti vzdelávania. Od roku 2015 je členom výskumného tímu projektu INTERMIN, v rámci ktorého Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV a Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave vyvíjajú intervencie na zmierňovanie predsudkov. V medzinárodnom tíme sa podieľa na vyvíjaní medzinárodného vzdelávacieho portálu o identite, rozmanitosti a diskriminácii pod názvom Stories that Move. Od roku 2016 je členom analytického tímu v projekte MESA10 To dá rozum, ktorý sa zameriava na systémovú zmenu verejnej politiky v oblasti vzdelávania. V súčasnosti je riaditeľom občianskeho združenia Nové školstvo.
Zuzana Suchová
Zuzana Suchová
Zuzanu vždy bavil marketing a tento odbor aj vyštudovala na Fakulte marketingovej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pracovala ako account, brand marketing, produkt manažérka v niekoľkých medzinárodných spoločnostiach. Z 15 rokov v oblasti marketingu Zuzana pracuje s neziskovými organizáciami takmer deväť. S mimovládkami spolupracuje od jej pôsobenia ako account manažérka pre full-servis agentúru v oblasti direct marketingu. Počas materskej dovolenky ju uchvátil neziskový sektor ešte viac a pôsobí v ňom doteraz.
RNDr. Mária Nogová, PhD.
RNDr. Mária Nogová, PhD.
Vyštudovala matematiku a geografiu na Prírodovedeckej fakulta UK v Bratislave, učila na základnej aj strednej škole, pracovala v Štátnom pedagogickom ústave a v Metodicko-pedagogickom centre. V súčasnosti vedie občianske združenie Vzdelávanie21, ktoré sa zameriava na vzdelávanie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Spolupracuje s ŠPÚ, Centrom pre ďalšie vzdelávanie UK a Historickým múzeom SNM. Hlavná oblasť jej činnosti je vzdelávanie pedagógov a manažmentu škôl, tvorba metodických materiálov a kurikulárnych dokumentov. Snaží sa o prepájanie nových poznatkov a hľadanie možností ako viesť vyučovanie tvorivo a efektívne. A pri tom rada komunikuje s pedagógmi.
Jakub Drábik
Jakub Drábik
Vyštudoval históriu a v roku 2014 získal na Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej titul Ph.D. Vo svojom výskume sa zaoberá komparatívnymi štúdiami fašizmu a vybranými otázkami dejín 20. storočia. Absolvoval výskumné pobyty na Oxford Brookes University, Wroclaw university, Central European University a ďalších inštitúciách. Momentálne pôsobí na Institut für Osteuropäische Geschichte na univerzite vo Viedni, pracuje v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a vyučuje na Masarykovej univerzite v Brne. Je autorom monografií Mýtus o znovuzrození (2014), Fašista (2017) a Fašizmus (2019). Je členom International Association for Comparative Fascist Studies (ComFas).
Vladimír Šnídl
Vladimír Šnídl
Novinár Denníka N, ktorý sa viac než štyri roky venuje fenoménu dezinformácií. Absolvoval desiatky besied na školách i viacero seminárov s učiteľmi. Je autorom knihy Pravda a lož na Facebooku a spoluautorom viacerých vzdelávacích príručiek Denníka N.
Miroslav Hřebecký
Miroslav Hřebecký
Ako učiteľ strávil Mirek 18 rokov v školstve v prvej línii a má za sebou aj riaditeľskú skúsenosť z gymnázia a základnej školy. Od roku 2003 pôsobí ako lektor pre vzdelávanie učiteľov a riaditeľov a jeho kurzami prešlo už vyše 5-tisíc školských pracovníkov. Od roku 2013 pôsobí v českom informačnom centre o vzdelávaní EDUin, v súčasnosti ako jeho programový riaditeľ. Tematicky sa venuje vzdelávacej politike, zriaďovateľom škôl a spolupráci so školami v teréne. Je zakladateľom Klubu zřizovatelů, ceny za inováciu vo vzdelávaní Eduína, celoštátnej súťaže školských webových stránok sCOOL web a spoluautorom nástroja Co umím, ktorý je zameraný na podporu pozitívnej motivácie u detí.
Ondrej Schütz
Ondrej Schütz
Ondrej Schütz vyštudoval politológiu a medzinárodné vzťahy na Masarykovej univerzite v Brne. Má desať rokov skúseností v školení a lektorovaní argumentácie, kritického myslenia a komunikácie. V roku 2012 sa stal sa stal víťazom Akademických majstrovstiev Česka a Slovenska v debatovaní, v rokoch 2013 a 2014 bol trénerom slovenskej reprezentácie na Majstrovstvách sveta v debatovaní v Turecku a Thajsku. V minulosti prednášal argumentáciu na Masarykovej univerzite a šesť rokov pracoval v obchode a marketingu. Od roku 2018 mal na starosti metodickú a inštitucionálnu podporu Medzinárodnej debatnej a vzdelávacej organizácie (IDEA) a dnes trénuje kritické myslenie vo firmách pre Akadémiu kritického myslenia a je riaditeľom Slovenskej debatnej asociácie.
Katarína Čavojská
Katarína Čavojská
Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po ukončení štúdia nadobudla skúsenosti v rôznych organizáciách v mimovládnom sektore, v rámci štátnej správy aj v súkromnom sektore, kde pôsobila ako výskumníčka. Okrem toho mala možnosť nahliadnuť aj do oblasti PR. Neskôr sa rozhodla pre pokračovanie štúdia na doktorandskom stupni v odbore sociálna práce na Pedagogickej fakulte UK, po ktorom sa opäť vrátila do výskumnej oblasti, kde sa zameriavala najmä na potreby mládeže. Dlhodobo pôsobí ako externá spolupracovníčka a konzultantka v oblasti výskumu pre mimovládne organizácie. V roku 2016 založila vlastný výskumný program RmS zameraný na mládež a jej potreby, prioritne sa venuje témam participácie mládeže, občianskym a politickým hodnotám mladých, voľnočasovým trendom medzi mladými a meraniu kvality a dopadu práce s mládežou.
PaedDr. Alžbeta Śnieżko, PhD.
PaedDr. Alžbeta Śnieżko, PhD.
Pôsobí ako didaktička dejepisu na Katedre histórie FF UPJŠ v Košiciach, kde sa od roku 2013 v rámci pedagogickej činnosti venuje výučbe didaktiky dejepisu a ďalších predmetov súvisiacich s prípravou študentov učiteľstva dejepisu. V rámci výskumnej činnosti sa venuje analýze vzdelávacích štandardov pre predmet dejepis a ich aplikácii do pedagogickej praxe, čoho výsledkom je publikácia jej pracovných učebníc z dejepisu Hravá história pre 5. a 6. ročník základných škôl. Od roku 2015 sa prostredníctvom interaktívnych výstav venuje tzv. public history. Ako predsedníčka sekcie pre didaktiku dejepisu v Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV sa venuje analýze študijných programov učiteľstva dejepisu na vysokých školách a univerzitách. Je členkou Ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť na Štátnom pedagogickom ústave pri MŠVVaŠ SR a členkou Medzinárodnej asociácie pre didaktiku dejepisu (ISHD).
PhDr. Miroslava Mišová
PhDr. Miroslava Mišová
Vyštudovala estetiku na Univerzite Komenského v Bratislave. V rokoch 2012 – 2017 pracovala ako lektorka a múzejná pedagogička v Detskom múzeu Slovenského národného múzea. Momentálne pôsobí ako galerijná pedagogička v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, s ktorou spolupracuje od roku 2014. Taktiež sa venuje sprostredkovávaniu umenia rôznym cieľovým skupinám.
Mgr. Peter Pivoda, PhD.
Mgr. Peter Pivoda, PhD.
Vyštudoval kulturológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, kde v roku 2019 obhájil dizertačnú prácu zaoberajúcu sa galerijným vzdelávaním s občianskym presahom. Od roku 2014 pracuje ako galerijný pedagóg v Slovenskej národnej galérii a v spolupráci s kultúrnym centrom Hviezdne noci v Bytči sa venuje mapovaniu umeleckých prejavov vo verejnom priestore. V minulosti externe pracoval aj ako galerijný pedagóg v Galérii mesta Bratislavy a Kunsthalle Bratislava.
Mgr. Viera Tatayová, PCC (ICF)
Mgr. Viera Tatayová, PCC (ICF)
Je profesionálnou koučkou, mentorkou, školiteľkou a fanúšičkou celoživotného vzdelávania a rozvoja. Od roku 2009 viedla väčšie i menšie tímy v rôznych spoločnostiach. Počas jej manažérskej praxe ju najviac napĺňalo sprevádzanie ľudí pri ich napredovaní, čo ju postupne priviedlo k zameraniu sa práve na oblasť vzdelávania a rozvoja (L&D). Od roku 2015 sa tiež profesionálne venuje koučingu a začiatkom roku 2020 získala medzinárodný certifikát PCC (Professional Certified Coach). Žije a rozvíja prístup zameraný na riešenie, tzv. solution-focused approach, a to všade tam, kde ľudia potrebujú riešiť problémy, meniť veci a napredovať, tzn. nielen v biznise a rodičovstve, ale aj vo vzťahoch. Aktuálne je tiež členkou predsedníctva Slovenskej asociácie koučov – SAKo a členkou Správnej rady DASATO.
Jana Feherpataky-Kuzmová, M.A.
Jana Feherpataky-Kuzmová, M.A.
Spoluzakladala a vedie Inštitút pre aktívne občianstvo. Verí, že vzdelávanie je základom pozitívnej zmeny a že iba prostredníctvom aktívnych občanov je možné zlepšovať veci okolo nás aj tam, kde na ne sami nemáme priamy dosah. Je autorkou konceptu Školy, ktoré menia svet. Dlhodobo tiež pôsobí ako odborníčka na občiansku výchovu a vzdelávanie, metodička, lektorka zážitkového vzdelávania pre deti aj dospelých, facilitátorka a mentorka, ktorá sa snaží pedagógov podporovať v zavádzaní neformálnych a interaktívnych metód do výučby tak, aby naozaj vychovávali (aktívnych) občanov.
Mgr. Gabriela Sabolová
Mgr. Gabriela Sabolová
Komplexne zastrešuje, manažuje a spolutvorí program Školy, ktoré menia svet a ďalšie vzdelávacie aktivity v rámci Inštitútu pre aktívne občianstvo. Aktívne pôsobí ako metodička v oblasti občianskej výchovy a vzdelávania v prepojení na ďalšie spoločenskovedné a prírodovedné predmety či jazyky, mentorka a trénerka s nadšením pre neformálne prvky vo vzdelávaní detí aj dospelých. Je hlavnou autorkou e-learningového portálu Školy, ktoré menia svet, ktorý zároveň administruje.
Mgr. Lucia Polláková
Mgr. Lucia Polláková
Okrem manažmentu rozmanitých aktivít v programe Školy, ktoré menia svet sa vďaka predchádzajúcim lektorským skúsenostiam venuje tiež aktivitám neformálneho a zážitkového vzdelávania pre deti, mládež aj dospelých, a to v offline aj online prostredí. Okrem toho rada vyjadruje dôležitosť občianskej angažovanosti, kvalitného občianskeho vzdelávania či poslania učiteľov prostredníctvom rôznych autorských grafík a textov.