prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.
PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.
Mgr. Filip Struhárik
Mgr. Filip Struhárik
Mgr. Dávid Králik
Mgr. Dávid Králik
Mgr. Vladimír Burjan
Mgr. Vladimír Burjan
Mgr. Denisa Zlevská
Mgr. Denisa Zlevská
Mgr. Barbora Babicová
Mgr. Barbora Babicová
Oliver Šimko
Oliver Šimko
Simona Socratousová
Simona Socratousová
Mgr. Peter Dráľ, MA
Mgr. Peter Dráľ, MA
Zuzana Suchová
Zuzana Suchová
RNDr. Mária Nogová, PhD.
RNDr. Mária Nogová, PhD.
Jakub Drábik
Jakub Drábik
Vyštudoval históriu a v roku 2014 získal na Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej titul Ph.D. Vo svojom výskume sa zaoberá komparatívnymi štúdiami fašizmu a vybranými otázkami dejín 20. storočia. Absolvoval výskumné pobyty na Oxford Brookes University, Wroclaw university, Central European University a ďalších inštitúciách. Momentálne pôsobí na Institut für Osteuropäische Geschichte na univerzite vo Viedni, pracuje v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a vyučuje na Masarykovej univerzite v Brne. Je autorom monografií Mýtus o znovuzrození (2014), Fašista (2017) a Fašizmus (2019). Je členom International Association for Comparative Fascist Studies (ComFas).
Vladimír Šnídl
Vladimír Šnídl
Novinár Denníka N, ktorý sa viac než štyri roky venuje fenoménu dezinformácií. Absolvoval desiatky besied na školách i viacero seminárov s učiteľmi. Je autorom knihy Pravda a lož na Facebooku a spoluautorom viacerých vzdelávacích príručiek Denníka N.
Miroslav Hřebecký
Miroslav Hřebecký
Ako učiteľ strávil Mirek 18 rokov v školstve v prvej línii a má za sebou aj riaditeľskú skúsenosť z gymnázia a základnej školy. Od roku 2003 pôsobí ako lektor pre vzdelávanie učiteľov a riaditeľov a jeho kurzami prešlo už vyše 5-tisíc školských pracovníkov. Od roku 2013 pôsobí v českom informačnom centre o vzdelávaní EDUin, v súčasnosti ako jeho programový riaditeľ. Tematicky sa venuje vzdelávacej politike, zriaďovateľom škôl a spolupráci so školami v teréne. Je zakladateľom Klubu zřizovatelů, ceny za inováciu vo vzdelávaní Eduína, celoštátnej súťaže školských webových stránok sCOOL web a spoluautorom nástroja Co umím, ktorý je zameraný na podporu pozitívnej motivácie u detí.
Ondrej Schütz
Ondrej Schütz
Ondrej Schütz vyštudoval politológiu a medzinárodné vzťahy na Masarykovej univerzite v Brne. Má desať rokov skúseností v školení a lektorovaní argumentácie, kritického myslenia a komunikácie. V roku 2012 sa stal sa stal víťazom Akademických majstrovstiev Česka a Slovenska v debatovaní, v rokoch 2013 a 2014 bol trénerom slovenskej reprezentácie na Majstrovstvách sveta v debatovaní v Turecku a Thajsku. V minulosti prednášal argumentáciu na Masarykovej univerzite a šesť rokov pracoval v obchode a marketingu. Od roku 2018 mal na starosti metodickú a inštitucionálnu podporu Medzinárodnej debatnej a vzdelávacej organizácie (IDEA) a dnes trénuje kritické myslenie vo firmách pre Akadémiu kritického myslenia a je riaditeľom Slovenskej debatnej asociácie.
Katarína Čavojská
Katarína Čavojská
Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po ukončení štúdia nadobudla skúsenosti v rôznych organizáciách v mimovládnom sektore, v rámci štátnej správy aj v súkromnom sektore, kde pôsobila ako výskumníčka. Okrem toho mala možnosť nahliadnuť aj do oblasti PR. Neskôr sa rozhodla pre pokračovanie štúdia na doktorandskom stupni v odbore sociálna práce na Pedagogickej fakulte UK, po ktorom sa opäť vrátila do výskumnej oblasti, kde sa zameriavala najmä na potreby mládeže. Dlhodobo pôsobí ako externá spolupracovníčka a konzultantka v oblasti výskumu pre mimovládne organizácie. V roku 2016 založila vlastný výskumný program RmS zameraný na mládež a jej potreby, prioritne sa venuje témam participácie mládeže, občianskym a politickým hodnotám mladých, voľnočasovým trendom medzi mladými a meraniu kvality a dopadu práce s mládežou.
PaedDr. Alžbeta Śnieżko, PhD.
PaedDr. Alžbeta Śnieżko, PhD.
Pôsobí ako didaktička dejepisu na Katedre histórie FF UPJŠ v Košiciach, kde sa od roku 2013 v rámci pedagogickej činnosti venuje výučbe didaktiky dejepisu a ďalších predmetov súvisiacich s prípravou študentov učiteľstva dejepisu. V rámci výskumnej činnosti sa venuje analýze vzdelávacích štandardov pre predmet dejepis a ich aplikácii do pedagogickej praxe, čoho výsledkom je publikácia jej pracovných učebníc z dejepisu Hravá história pre 5. a 6. ročník základných škôl. Od roku 2015 sa prostredníctvom interaktívnych výstav venuje tzv. public history. Ako predsedníčka sekcie pre didaktiku dejepisu v Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV sa venuje analýze študijných programov učiteľstva dejepisu na vysokých školách a univerzitách. Je členkou Ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť na Štátnom pedagogickom ústave pri MŠVVaŠ SR a členkou Medzinárodnej asociácie pre didaktiku dejepisu (ISHD).
PhDr. Miroslava Mišová
PhDr. Miroslava Mišová
Vyštudovala estetiku na Univerzite Komenského v Bratislave. V rokoch 2012 – 2017 pracovala ako lektorka a múzejná pedagogička v Detskom múzeu Slovenského národného múzea. Momentálne pôsobí ako galerijná pedagogička v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, s ktorou spolupracuje od roku 2014. Taktiež sa venuje sprostredkovávaniu umenia rôznym cieľovým skupinám.
Mgr. Peter Pivoda, PhD.
Mgr. Peter Pivoda, PhD.
Vyštudoval kulturológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, kde v roku 2019 obhájil dizertačnú prácu zaoberajúcu sa galerijným vzdelávaním s občianskym presahom. Od roku 2014 pracuje ako galerijný pedagóg v Slovenskej národnej galérii a v spolupráci s kultúrnym centrom Hviezdne noci v Bytči sa venuje mapovaniu umeleckých prejavov vo verejnom priestore. V minulosti externe pracoval aj ako galerijný pedagóg v Galérii mesta Bratislavy a Kunsthalle Bratislava.
Mgr. Viera Tatayová, PCC (ICF)
Mgr. Viera Tatayová, PCC (ICF)
Je profesionálnou koučkou, mentorkou, školiteľkou a fanúšičkou celoživotného vzdelávania a rozvoja. Od roku 2009 viedla väčšie i menšie tímy v rôznych spoločnostiach. Počas jej manažérskej praxe ju najviac napĺňalo sprevádzanie ľudí pri ich napredovaní, čo ju postupne priviedlo k zameraniu sa práve na oblasť vzdelávania a rozvoja (L&D). Od roku 2015 sa tiež profesionálne venuje koučingu a začiatkom roku 2020 získala medzinárodný certifikát PCC (Professional Certified Coach). Žije a rozvíja prístup zameraný na riešenie, tzv. solution-focused approach, a to všade tam, kde ľudia potrebujú riešiť problémy, meniť veci a napredovať, tzn. nielen v biznise a rodičovstve, ale aj vo vzťahoch. Aktuálne je tiež členkou predsedníctva Slovenskej asociácie koučov – SAKo a členkou Správnej rady DASATO.
Estera Köverová
Estera Köverová
Pôsobí od roku 2011 v organizácii Mládež ulice ako pracovníčka s mládežou a neskôr koordinátorka programov. Vyštudovala pedagogiku a filozofiu. Absolvovala výcvik v skupinových formách korektívnej, poradenskej, reedukačnej a socioterapeutickej práce v systéme SUR. Už niekoľko rokov sa prakticky aj výskumne venuje téme radikalizácie a extrémizmu v rámci práce s mládežou. Pôsobila ako evaluátorka v rámci projektu Exit Europe, ktorý slúžil ako podklad pre vznik programu Exit Slovensko. Pripravovala odborný postup pre pedagogických a odborných zamestnancov v téme radikalizácie a extrémizmu na školách a v rámci poradní a s tým spojené pracovné stretnutia.
Kristína Eliašová
Kristína Eliašová
Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave so zameraním na poradenskú a školskú oblasť. V roku 2018 sa zúčastnila výcviku terénnej sociálnej práce, počas ktorého pracovala s tematikou drog a závislostí. Absolvovala tiež mnohé kurzy, ktoré sa týkali kriminálnej psychológie. Aktuálne sa podieľa na chode klubu na peknej a priamej práci s rodinami v rámci rodinného programu OZ Mládež ulice.
Jana Feherpataky-Kuzmová, M.A.
Jana Feherpataky-Kuzmová, M.A.
Spoluzakladala a vedie Inštitút pre aktívne občianstvo. Verí, že vzdelávanie je základom pozitívnej zmeny a že iba prostredníctvom aktívnych občanov je možné zlepšovať veci okolo nás aj tam, kde na ne sami nemáme priamy dosah. Je autorkou konceptu Školy, ktoré menia svet. Dlhodobo tiež pôsobí ako odborníčka na občiansku výchovu a vzdelávanie, metodička, lektorka zážitkového vzdelávania pre deti aj dospelých, facilitátorka a mentorka, ktorá sa snaží pedagógov podporovať v zavádzaní neformálnych a interaktívnych metód do výučby tak, aby naozaj vychovávali (aktívnych) občanov.
Mgr. Lucia Polláková
Mgr. Lucia Polláková
Okrem manažmentu rozmanitých aktivít v programe Školy, ktoré menia svet sa vďaka predchádzajúcim lektorským skúsenostiam venuje tiež aktivitám neformálneho a zážitkového vzdelávania pre deti, mládež aj dospelých, a to v offline aj online prostredí. Okrem toho rada vyjadruje dôležitosť občianskej angažovanosti, kvalitného občianskeho vzdelávania či poslania učiteľov prostredníctvom rôznych autorských grafík a textov.