inovačné vzdelávanie

Zbierate hodnotenia uskutočneného vzdelávania?

2023-07-19T16:58:22+02:00

ÁNO. Poskytovateľ vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov je v súlade s § 69 ods. 1 písm. d) zákona 138/2019 Z. z. povinný získavať, spracovávať a uverejňovať na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania. Hodnotenia zbierame vo forme dotazníka na hodnotenie kvality uskutočňovaného vzdelávania. Základné zhrnutie výsledkov odpovedí z tohto dotazníka si môžete pozrieť nižšie: Kompletné znenie odpovedí z dotazníka vám poskytneme na vyžiadanie.

Zbierate hodnotenia uskutočneného vzdelávania?2023-07-19T16:58:22+02:00

Akým spôsobom sa ukončuje inovačné vzdelávanie?

2023-07-04T11:25:04+02:00

Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa. Členom komisie a predsedom komisie môže byť odborný garant a ďalší odborník z praxe, ktorý dosiahol minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a  zároveň má najmenej 5 ročnú prax v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka, alebo dosiahol úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej desať rokov praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka. Na základe protokolu o úspešnej záverečnej prezentácii poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní, ktoré obsahuje: evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia, titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického [...]

Akým spôsobom sa ukončuje inovačné vzdelávanie?2023-07-04T11:25:04+02:00

Aký je rozsah inovačného vzdelávania?

2023-08-22T15:52:46+02:00

Rozsah vzdelávania záleží od konkrétneho programu či tréningu, pre ktorý sa rozhodnete. Viac informácií nájdete priamo v sekciách konkrétnych programov TU.

Aký je rozsah inovačného vzdelávania?2023-08-22T15:52:46+02:00

Komu je Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. oprávnený poskytovať inovačné vzdelávanie?

2024-02-20T12:38:59+01:00

V súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. je  Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:  učiteľ materskej školy učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ strednej školy pedagogický asistent školský špeciálny pedagóg učiteľ profesijného rozvoja a zároveň aj pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu: majster odbornej výchovy vychovávateľ školský psychológ psychológ sociálny pedagóg sociálny pracovník

Komu je Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. oprávnený poskytovať inovačné vzdelávanie?2024-02-20T12:38:59+01:00

V akých oblastiach môže Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. poskytovať inovačné vzdelávanie?

2024-02-20T12:34:57+01:00

Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. je oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre vybrané kategórie pedagogických zamestnancov v oblasti: “Vzdelávanie zamerané na profesionálny a osobnostný rozvoj v oblasti mäkkých zručností a zavádzania zážitkových a interaktívnych metód a prvkov neformálneho vzdelávania do výučby s cieľom rozvíjať občianske a životné kompetencie a zručnosti detí a žiakov a podporovať demokratickú otvorenú školskú klímu, ďalej rozvíjať schopnosti potrebné pre koordináciu školských parlamentov a praktizovať prvky psychohygieny s cieľom predchádzať syndrómu vyhorenia.” Detailné znenia obsahových zameraní akreditovaných inovačných vzdelávaní nájdete v príslušných dokumentoch nižšie. Evidenčné čísla rozhodnutí pre poskytovateľa inovačného vzdelávania: 33/2022 – IV a 5/2024 – IV Obdobie platnosti: [...]

V akých oblastiach môže Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. poskytovať inovačné vzdelávanie?2024-02-20T12:34:57+01:00

Čo je cieľom inovačného vzdelávania?

2023-08-22T16:07:41+02:00

Cieľom inovačného vzdelávania vo všeobecnosti je: a)  prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo b)  uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní. Inovačné vzdelávanie sa organizuje na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Čo je cieľom inovačného vzdelávania?2023-08-22T16:07:41+02:00
Go to Top