inovačné vzdelávanie

Zbierate hodnotenia uskutočneného vzdelávania?

2024-03-17T12:14:27+01:00

Áno. Poskytovateľ vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov je v súlade s § 69 ods. 1 písm. d) zákona 138/2019 Z. z. povinný získavať, spracovávať a uverejňovať na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania. Hodnotenia zbierame vo forme dotazníka na hodnotenie kvality uskutočňovaného vzdelávania. Základné zhrnutie výsledkov odpovedí z tohto dotazníka si môžete pozrieť nižšie: Kompletné znenie odpovedí z dotazníka vám poskytneme na vyžiadanie.

Zbierate hodnotenia uskutočneného vzdelávania?2024-03-17T12:14:27+01:00

Akým spôsobom sa ukončuje inovačné vzdelávanie?

2023-07-04T11:25:04+02:00

Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa. Členom komisie a predsedom komisie môže byť odborný garant a ďalší odborník z praxe, ktorý dosiahol minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a  zároveň má najmenej 5 ročnú prax v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka, alebo dosiahol úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej desať rokov praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka. Na základe protokolu o úspešnej záverečnej prezentácii poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní, ktoré obsahuje: evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia, titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického [...]

Akým spôsobom sa ukončuje inovačné vzdelávanie?2023-07-04T11:25:04+02:00

Aký je rozsah inovačného vzdelávania?

2023-08-22T15:52:46+02:00

Rozsah vzdelávania záleží od konkrétneho programu či tréningu, pre ktorý sa rozhodnete. Viac informácií nájdete priamo v sekciách konkrétnych programov TU.

Aký je rozsah inovačného vzdelávania?2023-08-22T15:52:46+02:00

Komu je Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. oprávnený poskytovať inovačné vzdelávanie?

2024-03-15T16:53:59+01:00

V súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. je  Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:  učiteľ materskej školy učiteľ prvého stupňa základnej školy učiteľ druhého stupňa základnej školy učiteľ strednej školy pedagogický asistent školský špeciálny pedagóg učiteľ profesijného rozvoja majster odbornej výchovy vychovávateľ školský psychológ psychológ sociálny pedagóg sociálny pracovník

Komu je Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. oprávnený poskytovať inovačné vzdelávanie?2024-03-15T16:53:59+01:00

V akých oblastiach môže Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. poskytovať inovačné vzdelávanie?

2024-03-26T13:11:22+01:00

Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. je oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre vybrané kategórie pedagogických zamestnancov v oblasti: “Vzdelávanie zamerané na profesionálny a osobnostný rozvoj v oblasti mäkkých zručností a zavádzania zážitkových a interaktívnych metód a prvkov neformálneho vzdelávania do výučby s cieľom rozvíjať občianske a životné kompetencie a zručnosti detí a žiakov a podporovať demokratickú otvorenú školskú klímu, ďalej rozvíjať schopnosti potrebné pre koordináciu školských parlamentov a praktizovať prvky psychohygieny s cieľom predchádzať syndrómu vyhorenia.” Detailné znenia obsahových zameraní akreditovaných inovačných vzdelávaní nájdete v príslušných dokumentoch nižšie. Evidenčné čísla rozhodnutí pre poskytovateľa inovačného vzdelávania: 33/2022 – IV a 5/2024 – IV Obdobie platnosti: [...]

V akých oblastiach môže Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. poskytovať inovačné vzdelávanie?2024-03-26T13:11:22+01:00

Čo je cieľom inovačného vzdelávania?

2024-03-15T16:45:15+01:00

Cieľom inovačného vzdelávania vo všeobecnosti je: a)  prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo b)  uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní. Inovačné vzdelávanie sa organizuje na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Čo je cieľom inovačného vzdelávania?2024-03-15T16:45:15+01:00
Go to Top