Peta Oravcova

About Peťa Oravcová

This author has not yet filled in any details.
So far Peťa Oravcová has created 37 blog entries.

25 praktických tipov ako nakopnúť váš školský parlament

2023-03-31T10:21:51+02:00

Školský parlament (ŠP),  v minulosti označovaný ako žiacka školská rada,  je dôležitým zastupiteľským orgánom žiakov, ktorý reprezentuje ich hlas a nápady na zlepšenie prostredia školy či vyučovacieho procesu. Nie je (alebo by nemal byť) iba organizátorom najrôznejších školských a mimoškolských podujatí. Pre modernú a otvorenú školu je nesmierne dôležité venovať činnosti ŠP neustálu pozornosť a skvalitňovať jeho fungovanie. Ak vám došli nápady ako reštartovať činnosť toho vášho či ako motivovať a aktivizovať členov ŠP, určite si nenechajte ujsť zoznam zaujímavých tipov, rád a pomôcok inšpirovaných Učiteľmi, ktorí menia svet.  Na čo nezabudnúť pri zakladaní ŠP?  Pri voľbách [...]

25 praktických tipov ako nakopnúť váš školský parlament2023-03-31T10:21:51+02:00

Základná škola v Humennom

2021-09-21T10:28:12+02:00

Za posledné roky sa škola prispôsobovala novým trendom vo výchove a vzdelávaní a dnes je z nej moderná škola podporujúca jedinečnosť každého žiaka. Vzdelávací proces prebieha v estetickom prostredí s individuálnym prístupom k potrebám žiakov. Ku kvalitnému vzdelávaniu patria aj odborné učebne chémie, fyziky, biológia, výtvarnej i hudobnej výchovy,  učebňa cudzích jazykov i dve počítačové učebne, ako aj množstvo modernej techniky na rozvoj počítačovej gramotnosti, základov programovania, počítačovej gramotnosti, logiky i kritického myslenia. Venujeme sa i rozvoju mediálnej, matematickej i finančnej gramotnosti. Svoje talenty môžu žiaci rozvíjať aj v CVČ Harmónia pri základnej škole, kde podporujeme a rozvíjame talenty rôzneho druhu.  [...]

Základná škola v Humennom2021-09-21T10:28:12+02:00

Jana Burešová

2021-09-21T10:28:12+02:00

Pracujem na ZŠ v Humennom. Učím slovenský jazyk a občiansku náuku. Moje rozhodnutie sa venovať výchove a vzdelávaniu detí ovplyvnilo to, že moja mama je učiteľka. Vyrastala som v prostredí, kde sa často hovorilo o škole, vzdelávaní. Na to, aby bol človek dobrým učiteľom, nestačí vyštudovať školu. Povolanie učiteľa si vyžaduje celého človeka. Musí na sebe neustále pracovať, vzdelávať sa a byť otvorený novým výzvam. Vo svojej práci sa snažím žiakom nielen podať učivo, dať známku, ale aj vytvoriť takú atmosféru, aby žiaci boli šťastní, spokojní, radi sa vzdelávali a škola bola pre nich zaujímavým prostredím, kde sa dozvedia [...]

Jana Burešová2021-09-21T10:28:12+02:00

Gymnázium v Michalovciach

2021-09-21T10:28:12+02:00

Naše Gymnázium vzniklo 1.9.1992. V roku 1994 sa Gymnázium presídlilo do nových priestorov na ulici Ľudovíta Štúra 26 v Michalovciach. Naša škola ponúka voliteľné programy zamerané individuálne na potreby každého žiaka. Vyučovací proces s využitím digitálnych technológií zabezpečí pre našich budúcich absolventov kvalitnú prípravu na štúdium na vysokých školách. Ponúkame žiakom vzdelávanie v štvorročnom vzdelávacom programe so všeobecným zmeraním, v ktorom je posilnená dotácia v cudzích jazykoch, informatike a prírodovedných predmetoch. V osemročnom vzdelávacom programe ponúkame štúdium s vnútorným zameraním (tzv. moduly) na cudzie jazyky a na informatiku. Žiaci hlavne v prírodovedných predmetoch majú prostredníctvom projektov, laboratórnych prác a experimentov priestor [...]

Gymnázium v Michalovciach2021-09-21T10:28:12+02:00

Lucia Smiková

2021-09-21T10:28:12+02:00

Pracujem na Základnej škole Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy. Vyučovanie a prácu s deťmi vnímam ako neustále prekvapujúci a meniaci sa proces, ktorý mi prináša stále niečo nové, iné a zaujímavé. Stotožnila som sa s filozofiou, ktorá hovorí, že každé dieťa potrebuje zažiť úspech, a o to sa usilujem vo svojej práci. Snažím sa, aby deti vnímali jazyk ako prostriedok, ktorým môžu vyjadriť svoje myšlienky, postoje, názory, emócie, city a dokázali ním komunikovať so svojimi najbližšími, kamarátmi, okolitým a vzdialeným svetom. Inšpiráciou a impulzom v mojej práci sú deti [...]

Lucia Smiková2021-09-21T10:28:12+02:00

Základná škola Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom

2021-09-21T10:28:12+02:00

Naša základná škola je škola rodinného typu, ktorá má svoje smerovanie postavené na troch základných princípoch – princíp regionality, princíp environmentálny a princíp historického posolstva. Škola sa nachádza v tretej budove jedného z troch prvých slovenských gymnázií, ktoré bolo v Kláštore pod Znievom, a na ktorom vyučovali a študovali viaceré významné slovenské osobnosti. Tento odkaz bohatej historickej vzdelanostnej základne sa usilujeme naplniť v princípe historického posolstva. Princíp environmentálny a regionálny sa nám darí realizovať aj z dôvodu zakomponovania regionálnej výchovy a environmentálnej výchovy do školského vzdelávacieho programu. Našou ambíciou je vzdelávať a vychovávať deti, ktoré budú hrdé na svoje korene, ale zároveň budú schopné rásť a napredovať v dnešnom svete. [...]

Základná škola Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom2021-09-21T10:28:12+02:00

Beáta Polláková

2021-09-21T10:28:12+02:00

Študovala som na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, na obchodnej fakulte. Po niekoľkoročnej práci v súkromnom sektore som sa rozhodla odovzdať vedomosti a praktické skúsenosti žiakom. 15 rokov som pracovala ako učiteľka na odbornej škole. Aktuálne pracujem ako učiteľka ekonomických predmetov na Gymnáziu, Ľ. Štúra 26 v Michalovciach.  Som presvedčená, že s programom Školy, ktoré menia svet sa nám podarí vytvoriť pre žiakov príjemnú atmosféru v škole aj na vyučovacích hodinách, aby chodili do školy s radosťou, aby sa vzdelávali s radosťou. Radi by sme vychovali aktívnych ľudí, aktívnych občanov so záujmom o veci verejné. Zaujímam sa o veci verejné [...]

Beáta Polláková2021-09-21T10:28:12+02:00

Katarína Štrasserová

2021-09-21T10:28:12+02:00

Vyštudovala som Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogickú fakultu, aprobáciu dejepis –občianska náuka. Po ukončení štúdia som pracovala ako historička v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Po desiatich rokoch vedeckej práce som nastúpila na Základnú školu Ďumbierska v Banskej Bystrici. Po presťahovaní do rodného Liptovského Mikuláša som začala učiť na Základnej škole na Demänovskej ulici a v súčasnosti pôsobím na Základnej škole Miloša Janošku v Liptovskom Mikuláši, na najstaršej mestskej škole. Práca pedagóga je mojím koníčkom. Okrem toho sa venujem aktívne bicyklovaniu, behu, turistike v Tatrách. V zime mám rada bežecké lyžovanie. Žijem aktívnym životom spolu s manželom a  17-ročným synom Adamom, priateľmi, naplnený športom, dobrými historickými [...]

Katarína Štrasserová2021-09-21T10:28:12+02:00

Spojená škola v Piešťanoch

2021-10-06T14:33:33+02:00

Spojená škola v Piešťanoch vznikla rozhodnutím MŠ SR a vydaním zriaďovacej listiny Krajským školským úradom k 1.1.2006 spojením škôl Špeciálna základná škola a Praktická škola so Základnou školou pri zdravotníckom zariadení Zelený strom. Spojená škola v Piešťanoch má tieto organizačné zložky: Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola vzdeláva a vychováva mentálne postihnutých žiakov a žiakov s kombinovaným postihnutím vo veku od 6 do 18 rokov v troch variantoch A,B,C a tiež máme aj triedu pre žiakov s autizmom. Žiaci všetkých variantov môžu navštevovať školský klub.  Praktická škola Praktická škola vzdeláva a vychováva žiakov s mentálnym postihnutím vo veku od 15 rokov, ktorí vzhľadom [...]

Spojená škola v Piešťanoch2021-10-06T14:33:33+02:00

Základná škola v Ždani

2021-09-21T10:28:12+02:00

Naša škola sa nachádza v Košickej kotline na úpätí Slanských vrchov a rieky Hornád. Sme plnoorganizovanou školou rodinného typu a tiež spádovou školou pre okolité obce. Školu navštevujú žiaci z rôznych prostredí. Snažíme sa žiakom poskytnúť to najlepšie, deťom so švvp vytvárame inkluzívne prostredie. Žiaci majú k dispozícii aj sociálnu pedagogičku, školskú psychologičku a asistentky.  Chceme byť školou, do ktorej každé dieťa chodí rado a denne v nej zažíva úspech. Deti majú možnosť sa vzdelávať v moderných učebniach, ku ktorým pribudli aj relaxačná miestnosť rozvoja senzomotorickej integrácie, čitáreň vybavená najmodernejšou literatúrou a pocitové chodníky v  exteriéry školy. Každoročne sa zapájame do rôznych projektov, napríklad: Výnimočné doučko, Ždaňa-City Micro:bity, LegoOROMovies, Čítame [...]

Základná škola v Ždani2021-09-21T10:28:12+02:00
Go to Top