Peta Oravcova

About Peťa Oravcová

This author has not yet filled in any details.
So far Peťa Oravcová has created 36 blog entries.

Základná škola v Humennom

2021-08-26T11:22:05+02:00

Za posledné roky sa škola prispôsobovala novým trendom vo výchove a vzdelávaní a dnes je z nej moderná škola podporujúca jedinečnosť každého žiaka. Vzdelávací proces prebieha v estetickom prostredí s individuálnym prístupom k potrebám žiakov. Ku kvalitnému vzdelávaniu patria aj odborné učebne chémie, fyziky, biológia, výtvarnej i hudobnej výchovy,  učebňa cudzích jazykov i dve počítačové učebne, ako aj množstvo modernej techniky na rozvoj počítačovej gramotnosti, základov programovania, počítačovej gramotnosti, logiky i kritického myslenia. Venujeme sa i rozvoju mediálnej, matematickej i finančnej gramotnosti. Svoje talenty môžu žiaci rozvíjať aj v CVČ Harmónia pri základnej škole, kde podporujeme a rozvíjame talenty rôzneho druhu.  [...]

Základná škola v Humennom2021-08-26T11:22:05+02:00

Jana Burešová

2021-08-26T11:09:31+02:00

Pracujem na ZŠ v Humennom. Učím slovenský jazyk a občiansku náuku. Moje rozhodnutie sa venovať výchove a vzdelávaniu detí ovplyvnilo to, že moja mama je učiteľka. Vyrastala som v prostredí, kde sa často hovorilo o škole, vzdelávaní. Na to, aby bol človek dobrým učiteľom, nestačí vyštudovať školu. Povolanie učiteľa si vyžaduje celého človeka. Musí na sebe neustále pracovať, vzdelávať sa a byť otvorený novým výzvam. Vo svojej práci sa snažím žiakom nielen podať učivo, dať známku, ale aj vytvoriť takú atmosféru, aby žiaci boli šťastní, spokojní, radi sa vzdelávali a škola bola pre nich zaujímavým prostredím, kde sa dozvedia [...]

Jana Burešová2021-08-26T11:09:31+02:00

Gymnázium v Michalovciach

2021-08-26T11:22:35+02:00

Naše Gymnázium vzniklo 1.9.1992. V roku 1994 sa Gymnázium presídlilo do nových priestorov na ulici Ľudovíta Štúra 26 v Michalovciach. Naša škola ponúka voliteľné programy zamerané individuálne na potreby každého žiaka. Vyučovací proces s využitím digitálnych technológií zabezpečí pre našich budúcich absolventov kvalitnú prípravu na štúdium na vysokých školách. Ponúkame žiakom vzdelávanie v štvorročnom vzdelávacom programe so všeobecným zmeraním, v ktorom je posilnená dotácia v cudzích jazykoch, informatike a prírodovedných predmetoch. V osemročnom vzdelávacom programe ponúkame štúdium s vnútorným zameraním (tzv. moduly) na cudzie jazyky a na informatiku. Žiaci hlavne v prírodovedných predmetoch majú prostredníctvom projektov, laboratórnych prác a experimentov priestor [...]

Gymnázium v Michalovciach2021-08-26T11:22:35+02:00

Lucia Smiková

2021-08-26T10:41:16+02:00

Pracujem na Základnej škole Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy. Vyučovanie a prácu s deťmi vnímam ako neustále prekvapujúci a meniaci sa proces, ktorý mi prináša stále niečo nové, iné a zaujímavé. Stotožnila som sa s filozofiou, ktorá hovorí, že každé dieťa potrebuje zažiť úspech, a o to sa usilujem vo svojej práci. Snažím sa, aby deti vnímali jazyk ako prostriedok, ktorým môžu vyjadriť svoje myšlienky, postoje, názory, emócie, city a dokázali ním komunikovať so svojimi najbližšími, kamarátmi, okolitým a vzdialeným svetom. Inšpiráciou a impulzom v mojej práci sú deti [...]

Lucia Smiková2021-08-26T10:41:16+02:00

Základná škola Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom

2021-08-26T10:22:56+02:00

Naša základná škola je škola rodinného typu, ktorá má svoje smerovanie postavené na troch základných princípoch – princíp regionality, princíp environmentálny a princíp historického posolstva. Škola sa nachádza v tretej budove jedného z troch prvých slovenských gymnázií, ktoré bolo v Kláštore pod Znievom, a na ktorom vyučovali a študovali viaceré významné slovenské osobnosti. Tento odkaz bohatej historickej vzdelanostnej základne sa usilujeme naplniť v princípe historického posolstva. Princíp environmentálny a regionálny sa nám darí realizovať aj z dôvodu zakomponovania regionálnej výchovy a environmentálnej výchovy do školského vzdelávacieho programu. Našou ambíciou je vzdelávať a vychovávať deti, ktoré budú hrdé na svoje korene, ale zároveň budú schopné rásť a napredovať v dnešnom svete. [...]

Základná škola Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom2021-08-26T10:22:56+02:00

Beáta Polláková

2021-08-26T10:23:31+02:00

Študovala som na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, na obchodnej fakulte. Po niekoľkoročnej práci v súkromnom sektore som sa rozhodla odovzdať vedomosti a praktické skúsenosti žiakom. 15 rokov som pracovala ako učiteľka na odbornej škole. Aktuálne pracujem ako učiteľka ekonomických predmetov na Gymnáziu, Ľ. Štúra 26 v Michalovciach.  Som presvedčená, že s programom Školy, ktoré menia svet sa nám podarí vytvoriť pre žiakov príjemnú atmosféru v škole aj na vyučovacích hodinách, aby chodili do školy s radosťou, aby sa vzdelávali s radosťou. Radi by sme vychovali aktívnych ľudí, aktívnych občanov so záujmom o veci verejné. Zaujímam sa o veci verejné [...]

Beáta Polláková2021-08-26T10:23:31+02:00

Katarína Štrasserová

2021-08-26T09:36:39+02:00

Vyštudovala som Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogickú fakultu, aprobáciu dejepis –občianska náuka. Po ukončení štúdia som pracovala ako historička v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Po desiatich rokoch vedeckej práce som nastúpila na Základnú školu Ďumbierska v Banskej Bystrici. Po presťahovaní do rodného Liptovského Mikuláša som začala učiť na Základnej škole na Demänovskej ulici a v súčasnosti pôsobím na Základnej škole Miloša Janošku v Liptovskom Mikuláši, na najstaršej mestskej škole. Práca pedagóga je mojím koníčkom. Okrem toho sa venujem aktívne bicyklovaniu, behu, turistike v Tatrách. V zime mám rada bežecké lyžovanie. Žijem aktívnym životom spolu s manželom a  17-ročným synom Adamom, priateľmi, naplnený športom, dobrými historickými [...]

Katarína Štrasserová2021-08-26T09:36:39+02:00

Spojená škola v Piešťanoch

2021-08-20T10:39:26+02:00

Naša škola sa nachádza v Košickej kotline na úpätí Slanských vrchov a rieky Hornád. Sme plnoorganizovanou školou rodinného typu a tiež spádovou školou pre okolité obce. Školu navštevujú žiaci z rôznych prostredí. Snažíme sa žiakom poskytnúť to najlepšie, deťom so švvp vytvárame inkluzívne prostredie. Žiaci majú k dispozícii aj sociálnu pedagogičku, školskú psychologičku a asistentky.  Chceme byť školou, do ktorej každé dieťa chodí rado a denne v nej zažíva úspech. Deti majú možnosť sa vzdelávať v moderných učebniach, ku ktorým pribudli aj relaxačná miestnosť rozvoja senzomotorickej integrácie, čitáreň vybavená najmodernejšou literatúrou a pocitové chodníky v  exteriéry školy. Každoročne sa zapájame do rôznych projektov, napríklad: Výnimočné doučko, Ždaňa-City Micro:bity, LegoOROMovies, Čítame [...]

Spojená škola v Piešťanoch2021-08-20T10:39:26+02:00

Základná škola v Ždani

2021-08-20T10:24:50+02:00

Naša škola sa nachádza v Košickej kotline na úpätí Slanských vrchov a rieky Hornád. Sme plnoorganizovanou školou rodinného typu a tiež spádovou školou pre okolité obce. Školu navštevujú žiaci z rôznych prostredí. Snažíme sa žiakom poskytnúť to najlepšie, deťom so švvp vytvárame inkluzívne prostredie. Žiaci majú k dispozícii aj sociálnu pedagogičku, školskú psychologičku a asistentky.  Chceme byť školou, do ktorej každé dieťa chodí rado a denne v nej zažíva úspech. Deti majú možnosť sa vzdelávať v moderných učebniach, ku ktorým pribudli aj relaxačná miestnosť rozvoja senzomotorickej integrácie, čitáreň vybavená najmodernejšou literatúrou a pocitové chodníky v  exteriéry školy. Každoročne sa zapájame do rôznych projektov, napríklad: Výnimočné doučko, Ždaňa-City Micro:bity, LegoOROMovies, Čítame [...]

Základná škola v Ždani2021-08-20T10:24:50+02:00

Základná škola Miloša Janošku v Liptovskom Mikuláši

2021-08-20T10:00:10+02:00

Základná škola Miloša Janošku je najstaršou školou v Liptovskom Mikuláši. Vyučovať sa tu začalo v roku 1876 v budove na Školskej ulici. V roku 1950 boli otvorené nové priestory na ulici Československej brigády. Areál školy sa rozprestiera  na ploche 10 652 metrov štvorcových. Prvá základná škola, ako ju miestni volajú, leží v centre mesta. Jej výhodná poloha umožňuje škole obohacovať výučbu spoluprácou s kultúrnymi inštitúciami.  Školský vzdelávací program je postavený na dlhodobej tradícii školy a je obohatený o prvky modernej školy. Ponúkame rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov, enviromentálnej výchovy, regionálnej výchovy, informačných technológií a zdravého životného štýlu. Od roku 2004 škola prechádzala rozsiahlymi rekonštrukciami, modernizáciou učební a školského areálu. Škola [...]

Základná škola Miloša Janošku v Liptovskom Mikuláši2021-08-20T10:00:10+02:00
Go to Top