Miska

About Michaela Lehrhaupt

This author has not yet filled in any details.
So far Michaela Lehrhaupt has created 20 blog entries.

Základná škola v Moldave nad Bodvou

2020-02-11T15:55:17+01:00

Motto školy: „CÍTIM, HOVORÍM, VIEM ...“ Škola bola postavená v roku 1973 a prešla niekoľkými rekonštrukciami. Naša škola je otvorenou školou pre všetky deti, rodičov a verejnosť – a to či obsahom vzdelania, demokratickými princípmi, rešpektovaním žiaka ako osobnosti, širokou ponukou aktivít a diferencovaným prístupom. V školskom roku 2018/2019 školu navštevovalo 614 žiakov. Pedagogický zbor tvoria riaditeľka školy, dve zástupkyne riaditeľky školy, 38 učiteľov, 7 vychovávateľov ŠKD a kaplán. Škola je zapojená v mnohých projektoch: Škola podporujúca zdravie, Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie,  Medzinárodný program UNICEF Škola priateľská k deťom, Detská policajná akadémia. Organizácia INEKO zverejňuje hodnotenie škôl na základe dosiahnutých výsledkov. Zo 607 [...]

Základná škola v Moldave nad Bodvou2020-02-11T15:55:17+01:00

Základná škola s MŠ v Brehoch

2020-02-11T15:31:51+01:00

Naša základná škola s materskou školou je plnoorganizovaná škola s právnou subjektivitou. Základná škola má deväť postupných ročníkov. Súčasťou školy je školský klub detí, materská škola a zariadenie školského stravovania. Základnú školu navštevuje 135 žiakov a 40 detí navštevuje materskú školu. ZŠ s MŠ v Brehoch je spádovou školou pre obce Brehy a Rudno nad Hronom, ale školu navštevujú aj žiaci z neďalekého mesta Nová Baňa, z obcí Tekovská Breznica, Voznica a Veľká Lehota. Škola dáva priestor aj žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a žiakom so zdravotným znevýhodnením. Zameranie našej školy je najmä na cudzie jazyky, IKT, moderné formy vyučovania [...]

Základná škola s MŠ v Brehoch2020-02-11T15:31:51+01:00

Základná škola P. O. Hviezdoslava v Trstenej

2020-02-11T15:29:51+01:00

Sme najväčšou základnou školou v okrese Tvrdošín s 50 ročnou existenciou, pomenovanie po velikánovi slova Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi sme prijali len „prednedávnom.“ Usilujeme sa byť školou, v ktorej každé dieťa zažije svoj pocit úspechu, kde sa prirodzene stretávajú všetky generácie a miestne komunity a ktorá je otvorená novým a pozitívnym podnetom. Dlhodobo realizujeme množstvo projektov rôzneho zamerania a rozsahu, vďaka ktorým skvalitňujeme a modernizujeme výchovno-vzdelávací proces a materiálne zabezpečenie školy. Vo vzdelávaní nekladieme dôraz na formálne hodnotenie žiakov, ale na úsilie rozvíjať ich potenciál, podporovať ich v tvorivom a kritickom myslení, vychovať z nich samostatných a zodpovedných ľudí, ktorí ocenia kvality demokratickej spoločnosti a zdravého životného prostredia. Školský rok je u nás zážitkom! Nesie [...]

Základná škola P. O. Hviezdoslava v Trstenej2020-02-11T15:29:51+01:00

Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne

2020-02-11T15:43:36+01:00

Naša zdravotnícka škola pôsobí v Dolnom Kubíne od roku 1985. Je zameraná na prípravu zdravotníckeho personálu v jednom študijnom odbore - praktická sestra a jednom učebnom odbore - sanitár. Brány našej školy sú otvorené aj dospelákom, ktorí sa chcú vzdelávať v externom štúdiu praktická sestra alebo sanitár. Tiež robíme kurzy prvej pomoci pre vodičov a tiež preškolenia absolventov na získanie doplňujúcich kompetencií. V rámci našej edukačnej filozofie "Škola plná života" rozvíjame aj bohatú mimoškolskú činnosť, dobrovoľníctvo, súťaže v oblasti kultúry, športu, umenia a dávame priestor žiakom na ich vlastnú realizáciu. Vydávame školský časopis Uzlík a naši študenti sa môžu realizovať aj v študentskom [...]

Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne2020-02-11T15:43:36+01:00

Spojená škola internátna v Kremnici

2020-02-11T15:26:52+01:00

Skladá sa z troch organizačných zložiek: Špeciálna základná škola internátna, ZŠ pre žiakov s autizmom internátna, ZŠ pri ZZ Kremnica. Špeciálna základná škola internátna je umiestnená v prekrásnom prostredí plnom zelene. Školu tvorí hlavná dvojposchodová budova a budova zrekonštruovaná z rodinného domu. Škola je internátneho typu a navštevujú ju žiaci s ľahkým, stredným, ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia. Máme aj žiakov s viacnásobným postihnutím. Našim spoločným cieľom je poskytovať žiakom dostatok príležitostí na uvedomenie si vlastných morálnych povinností, pocitu zodpovednosti, starostlivosti o seba a iných. Sme schopní poskytnúť deťom individuálny prístup vo výchovno-vzdelávacom procese, prihliadajúc na ich telesný, psychický a sociálny vývin, [...]

Spojená škola internátna v Kremnici2020-02-11T15:26:52+01:00

Štefan Jány

2019-08-20T16:57:16+02:00

Absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave kombinácia TV - Matematika. Dlhoročný propagátor a realizátor Hejného metódy vyučovania matematiky. Má bohaté skúsenosti s výchovou a vzdelávaním mládeže na základných a stredných školách aj v mimoškolskej oblasti. Organizátor matematických krúžkov, táborov a kultúrnych podujatí. Zaujíma sa o zákonitosti poznávacieho procesu a ich uplatnenie vo výchovno-vzdelávacom procese. Meniť svet je dobrá vec, meniť seba a byť šťastným, ešte lepšia!

Štefan Jány2019-08-20T16:57:16+02:00

Renáta Popovcová

2020-07-20T15:10:17+02:00

Volám sa Renáta Popovcová, som učiteľkou Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove, vyučujem slovenský jazyk, dejepis a občiansku náuku.  Na SPŠT v Bardejove učím od roku 2002. V školstve pracujem od roku 1990. Vyštudovala som Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove, odbor slovenský jazyk a literatúra a dejepis.

Renáta Popovcová2020-07-20T15:10:17+02:00

Ján Kováčik

2019-08-20T16:58:56+02:00

Študoval som na UKF v Nitre odbor história – geografia, v základnom školstve pôsobím 8 rokov. Vyučujem tiež predmet občianska náuka a som školským koordinátorom pre ľudské práva. Snažím sa v edukačnom procese aplikovať moderné a aktivizujúce metódy, ktoré žiakov motivujú k tvorivému a kritickému mysleniu. Okrem toho vediem turistický krúžok, nakoľko príroda je mojou záľubou. Tiež mám rád regionálnu históriu, baníctvo, futbal, či poéziu.

Ján Kováčik2019-08-20T16:58:56+02:00

Andrea Súlovcová

2019-08-20T17:01:53+02:00

Učiteľka dejepisu, občianskej náuky a výtvarnej výchovy na Základnej škole Pavla Országha Hviezdoslava v rodnej Trstenej. História a umenie a radosť z pohybu ma sprevádzajú každý deň. Počas svojej 16 ročnej praxe som sa zapojila do rozmanitých projektov. Na tento sa zvlášť teším, vzhľadom na zložitosť doby a nestálosť pozitívnych hodnôt v spoločnosti. Usilujem sa byť učiteľkou, ktorú by som si priala pre svojich dvoch synov.

Andrea Súlovcová2019-08-20T17:01:53+02:00

Barbora Zelinová

2019-08-20T17:02:43+02:00

Študovala som na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor učiteľstvo pre špeciálne školy: pedagogika mentálne postihnutých. Od roku 2009 pracujem v Spojenej škole internátnej v Kremnici (organizačná zložka: Špeciálna základná škola internátna), kde pôsobím ako triedna učiteľka a zároveň koordinátorka mediálnej výchovy. Žiakmi sú spravidla deti, ktoré pochádzajú so sociálne znevýhodneného prostredia. V minulom školskom roku som bola zapojená do projektu Škola priateľská k deťom. Najlepším relaxom pre mňa je volejbal, príroda, rodina, kamaráti. Do programu Školy, ktoré menia svet som zapojená od školského roku 2019/2020.

Barbora Zelinová2019-08-20T17:02:43+02:00
Go to Top